.


Програм и начин полагања стручног испита

Програм стручног испита

Програм стручног испита обухвата:

1) стечајно право, укључујући и познавање националних стандарда за управљање стечајном масом и кодекса етике;

2) друге области права од значаја за спровођење стечајног поступка;

3) основе економије, финансија и рачуноводства;

4) познавање система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање.

Начин полагања стручног испита

Стручни испит се одржава по правилу, два пута годишње и то током маја и новембра месеца.

Датум, време и место одржавања стручног испита одређује директор Агенције најкасније два месеца пре дана одржавања испита.

Стручни испит се састоји од писменог, усменог дела и обуке за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање.

Писмени део се полаже заокруживањем једног од више понуђених одговора или давањем одговора на постављена питања, и обухвата најмање 150 питања из следећих области: стечајно право (60 посто питања); основи економије, финансија и рачуноводства од значаја за спровођење стечајног поступка (20 посто питања) и основи правне регулативе од значаја за спровођење стечајног поступка (20 посто питања).

Свако питање вреднује се са одговарајућим бројем бодова тако да укупан збир бодова износи 100.

Кандидат стиче право да полаже усмени део стручног испита ако добије најмање 70 бодова.

Усмени део стручног испита обухвата решавање једног хипотетичког случаја и његово презентовање Комисији.

Кандидат који не положи усмени део испита има право да поново полаже усмени део испита у првом наредном испитном року, уз признавање већ положеног писменог дела. Кандидат који ни на поновљеном усменом испиту не покаже задовољавајуће знање оцењује се са оценом „није положио“.

Након положеног стручног дела испита, спроводи се обука за коришћење система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање.

Кандидат који није добио сертификат о познавању захтеваног нивоа знања из области аутоматизованог вођења стечајних поступака и електронског извештавања има право да поново похађа обуку у првом наредном испитном року.

Ако кандидат ни у наредном року не положи усмени део испита или не добије сертификат о познавању захтеваног нивоа знања из области аутоматизованог вођења стечајних поступака и електронског извештавања сматра ће се да испит није положио. Општи успех кандидата оцењује се са оценом „положио“ или „није положио”.

Microsoft-Word-2013-icon

Правилник о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника објављен је у Службеном гласнику РС број 47/10 од 13.07.2010. године.

Обрасци за полагање испита

Microsoft-Word-2013-icon

Пријава за полагање испита

Детаљне информације у вези програма и начина полагања стручног испита

011/7156 183  contacte_mail


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik