.


Накнаде за полагање стручног испита

Тарифом о одређивању цена услуга које пружа Агенција за лиценцирање стечајних управника (”Сл. гласник РС” број 46/13 и 25/18), висина цене за пружене услуге одређује се по тарифним бројевима, и то:

Тарифни број 1.

 

Цена за обраду пријаве за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника, износи 1.000,00 динара.

Цена за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника, износи 15.000,00 динара.

Цена за одлагање полагања дела стручног испита за добијање лиценце за обављањепослова стечајног управника, износи 7.000,00 динара.

Цена за поновно полагање усменог дела стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника, износи 7.000,00 динара.

Цена по овом тарифном броју се плаћа истовремено са подношењем пријаве или захтева.

Обвезник плаћања по овом тарифном броју је физичко лице које полаже стручни испит за добијање лиценце.

Уплате вршити на пословни рачун Агенције број 840-1069668-78.

Обвезници плаћања цена из ове тарифе Агенцији достављају доказ о извршеној уплати.


Developed by Belit d.o.o 2014