.


Дисциплинско веће

Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 84/04, 104/09 и 89/2015), чланом 3б прописано је да су овлашћена лица и органи за вршење стручног надзора:

I Дисциплинско веће

Чланом 3б став 5. Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника прописано је да је дисциплинско веће састављено од пет чланова. Састав и начин именовања дисциплинског већа ближе прописује Управни одбор Агенције посебним актом. Супервизор не може бити члан дисциплинског већа у предмету у коме је вршио стручни надзор.

Управни одбор Агенције је дана 26. фебруара 2010. године, усвојио Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа, који је измењен Правилником о изменама и допунама  Правилника о саставу и начину именовања дисциплинског већа од 23.9.2011. године, Правилником о изменама и допунама Правилника о саставу и начину именовања дисциплинског већа од 6.10.2011. године, Правилником о изменама и допунама Правилника о саставу и начину именовања дисциплинског већа од 13.9.2013. године, Правилником о изменама и допунама Правилника о саставу и начину именовања дисциплинског већа од 3.12.2013. године, Правилником о изменама и допунама Правилника о саставу и начину именовања дисциплинског већа од 16.1.2015. године и Правилником о изменама Правилника о саставу и начину именовања дисциплинског већа од 2.3.2023. године.

II Дисциплински поступак

Одредбама члана 3д Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника прописано је да у случају да је у извештају супервизора утврђено постојање неправилности у раду стечајног управника и предложено покретање дисциплинског поступка, супервизор доставља извештај стечајном управнику и дисциплинском већу, као и подносиоцу притужбе уколико је испитивање рада започето по притужби трећег лица. Уз извештај супервизора дисциплинском већу достављају се и списи предмета ради спровођења дисциплинског поступка.

Дисциплинско веће на основу извештаја покреће дисциплински поступак против стечајног управника.

Сходно члану 14. Правилника о начину обављања стручног надзора („Службени гласник РС“ број 35/10), током дисциплинског поступка, дисциплинско веће може, поред извештаја супервизора и изјашњења стечајног управника из члана 12. овог правилника, узети у обзир и све друге околности и предузимати све радње које сматра целисходним за доношење одлуке о дисциплинској одговорности стечајног управника.

Дисциплинско веће може одржати усмену расправу, ако сматра да за тим постоји потреба, с тим што се одлука о одузимању лиценце стечајном управнику не може донети без одржавања усмене расправе.

Дисциплинско веће на усмену расправу позива супервизора односно супервизоре који су вршили испитивање рада стечајног управника по конкретном питању, стечајног управника и лице које је он овластио да га заступа у поступку, као и друга лица која могу имати сазнања о предмету поступка и то најкасније осам дана пре дана заказаног за одржавање усмене расправе.

Усмена расправа ће се одржати и без присуства уредно позваних лица из става 3. овог члана.

Секретар дисциплинског већа дужан је да обезбеди да записник о одржаној усменој расправи садржи прецизне наводе о исказима сваког од присутних лица и сачињава га одмах по завршетку усмене расправе. Записник потписују сви присутни чланови дисциплинског већа и секретар дисциплинског већа, као и сва присутна лица. У случају да неко од присутних лица одбије да потпише записник, секретар дисциплинског већа ће такву чињеницу констатовати у самом записнику заједно са разлозима за такво одбијање.

Усмена расправа дисциплинског већа је јавна, а само изузетно може бити затворена за јавност у случајевима у којима може доћи до одавања пословне или службене тајне односно других заштићених података, о чему одлуку доноси дисциплинско веће пре почетка такве расправе или ако такви разлози постану познати члановима дисциплинског већа током усмене расправе, на самој расправи.

У дисциплинском поступку стечајном управнику се мора омогућити да се изјасни о свим наводима из извештаја супервизора и да изнесе чињенице и околности од значаја за одлуку дисциплинског већа. Ако дисциплинско веће утврди да није било неправилности у раду стечајног управника, донеће решење о обустави поступка. Ако дисциплинско веће утврди да су постојале неправилности у раду стечајног управника решењем ће изрећи једну или више мера. Наведена решења достављају се стечајном управнику и супервизору који је извршио стручни надзор, као и подносиоцу притужбе уколико је испитивање рада започето по притужби трећег лица. Решења су коначна и против њих се може покренути управни спор.

Дисциплинско веће доноси одлуке већином гласова свих чланова, осим у случају одлуке којом се изриче мера одузимања лиценце која се доноси једногласно.

III Повреде дужности стечајног управника

Могу бити:

 • лакше повреде дужности,
 • теже повреде дужности.

Сходно члану 3ђ Закона, лакшом повредом дужности сматрају се мањи пропусти и неправилности у раду стечајног управника и повреде прописа којима се уређује стечај које немају значајан негативан утицај нити последице на стечајну масу, повериоце или трећа лица. Тежом повредом дужности у смислу овог закона сматрају се већи пропусти и неправилности у раду стечајног управника и повреде прописа којима се уређује стечај које имају значајан негативан утицај и последице на стечајну масу, повериоце или трећа лица. Тежом повредом дужности сматраће се и непоступање по налогу супервизора као и поновљено или континуирано усклађивање сарадње овлашћеним лицима Агенције, односно онемогућавање Агенције у вршењу стручног надзора.

IV Дисциплинске мере

Чланом 26. Закона о стечају („Службени гласник РС” број 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) прописано је да Агенција у поступку стручног надзора изриче следеће мере:

 • опомену,
 • јавну опомену,
 • новчану казну,
 • одузимање лиценце.

Мере се изричу решењем које је коначно.

Решење се без одлагања доставља свим судовима који спроводе стечајне поступке, као и одбору поверилаца у свим поступцима у којима је именован стечајни управник коме је изречена дисциплинска мера.

По пријему решења којим се изриче мера одузимања лиценце стечајни судија разрешава стечајног управника.

По пријему решења којима се изричу мере опомене, јавне опомене и новчане казне, стечајни судија може разрешити стечајног управника или одредити друге мере, укључујући и обавезу добијања посебне сагласности стечајног судије или писаног одобрења одбора поверилаца за све или поједине радње које стечајни управник предузима, ако оцени да самостално поступање стечајног управника може довести до оштећења стечајне масе.

Против наведеног решења којим се изричу мере може се водити управни спор.

У случају лакше повреде дужности дисциплинско веће може изрећи:

 • опомену,
 • јавну опомену,
 • новчану казну.

Новчана казна се може изрећи у износу од 10.000,00 до 100.000,00 динара, а у случају понављања лакше повреде у износу до 200.000,00 динара.

У случају теже повреде дужности дисциплинско веће може изрећи:

 • јавну опомену и новчану казну,
 • новчану казну,
 • меру одузимања лиценце.

Новчана казна се може изрећи у износу од 100.000,00 до 1.000.000,00 динара.

Листа стечајних управника против којих се не води дисциплински поступак и којима није изречена дисциплинска мера за тежу повреду дужности

У складу са чланом 2. ст. 4. и 6. Правилника о саставу и начину именовања дисциплинског већа Агенције за лиценцирање стечајних управника, објављује се Листа активних стечајних управника против којих се не води дисциплински поступак и којима није изречена дисциплинска мера за тежу повреду дужности. Са наведене листе, случајним одабиром бира се један члан и један заменик члана Дисциплинског већа.

pdf

 

Листа активних стечајних управника против којих се не води дисциплински поступак и којима није изречена дисциплинска мера за тежу повреду дужности


Developed by Belit d.o.o 2014