.


Услови за издавање и обнављање лиценце

Услови за издавање лиценце

Лиценцу за обављање послова стечајног управника (у даљем тексту: лиценца) издаје овлашћена организација решењем о издавању лиценце.

Лиценца се издаје лицу које:

 1. је држављанин Републике Србије;
 2. има пословну способност;
 3. има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно у основном трајању од најмање четири године;
 4. има три године радног искуства са високом стручном спремом или три године радног искуства на спровођењу стечајних поступака;
 5. има положен стручни испит за добијање лиценце;
 6. је достојно поверења за обављање послова стечајног управника.

 Лиценца се не може издати лицу против кога је по службеној дужности покренут кривични поступак, односно које је правноснажно осуђено за кривично дело против привреде, против правног саобраћаја, против службене дужности, као и за дело за које је запрећена казна преко пет година затвора или за дело које га чини недостојним за обављање послова стечајног управника или лицу које је у притвору, за време трајања притвора.

Није достојно поверења за обављање послова стечајног управника лице из чијег се понашања у обављању раније професионалне делатности или других поступака може закључити да неће савесно обављати послове стечајног управника и чувати углед професије стечајног управника. Достојност поверења за обављање послова стечајног управника утврђује се нарочито у складу са кодексом етике стечајних управника (у даљем тексту: кодекс етике).

У случају да нису испуњени услови за издавање лиценце из овог члана, овлашћена организација доноси решење о одбијању захтева за издавање лиценце.

Решења су коначна и против њих се може водити управни спор.

Лиценца важи три године од дана издавања и може се обновити.

Потребна документа

Чланом 2. Правилника прописано је да се  лиценца издаје решењем, на писмени захтев лица које испуњава услове прописане законом којим се уређује стечај, који се подноси овлашћеној организацији за издавање лиценце.

Уз захтев се подносе и докази о испуњености услова прописаних законом за издавање лиценце:

 1. диплома о стеченом образовању (оверен препис или оверена фотокопија дипломе);
 2. потврда о радном искуству (потврда фирме или уговор о заснивању радног односа);
 3. уверење о положеном стручном испиту (издаје Агенција за лиценцирање стечајних управника);
 4. уверење о држављанству;
 5. уверење надлежног органа да против подносиоца захтева није покренут кривични поступак по службеној дужности (уверење надлежног суда);
 6. уверење о пословној способности (уверење надлежног Центра за социјални рад);
 7. оверену писмену изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да подносилац захтева није правноснажно осуђен, а ако је осуђиван изјаву о томе за која кривична дела је осуђиван или осуђен;
 8. доказ о уплати накнаде за разматрање захтева и издавање лиценце утврђене Тарифом о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника.
  • за обраду захтева 2.000,00 динара
  • за издавање лиценце за стечајне управнике 40.000,00 динара
  • оба износа се уплаћују на рачун Агенције бр. 840-1069668-78

Услови за обнављање лиценце

Лиценца се обнавља на захтев стечајног управника, који се подноси овлашћеној организацији (Агенција за лиценцирање стечајних управника), најраније три месеца пре истека рока важности лиценце, а најкасније 30 дана пре истека важности лиценце.

Стечајни управник може обновити лиценцу ако:

 1. испуњава услове за издавање лиценце прописане законом
 2. приложи доказ да је у последње две године обављао послове стечајног управника или друге стручне послове везане за стечајни поступак;
 3. је у претходном периоду важности лиценце савесно обављао послове стечајног управника у складу са овим законом, националним стандардима за управљање стечајном масом и кодексом етике;
 4. приложи доказ о уплати накнаде за обнављање лиценце чија је висина прописана тарифом о одређивању цена услуга овлашћене организације;
 5. приложи доказ да је измирио све обавезе по основу новчаних казни које му је изрекла овлашћена организација у поступку стручног надзора.

Лице које не испуњава услов из става 2. тачка 2) овог члана за потребе обнављања лиценце прилаже доказ да је било полазник најмање три стручна семинара или курса годишње на тему спровођења стечајног поступка, које организује или признаје овлашћена организација.

Лицу које не испуњава услов из става 2. тачка 3) овог члана не може бити издата ни нова лиценца.

Лиценца се може одузети и пре истека рока важења лиценце у случају да се у поступку по пријави заинтересованог лица или по службеној дужности утврди да стечајни управник није савесно обављао послове у складу са овим законом, националним стандардима за управљање стечајном масом и кодексом етике.

У случају из ст. 4. и 5. овог члана овлашћена организација доноси решење о одбијању захтева за обнављање лиценце, односно решење о одузимању лиценце, на основу којих стечајног управника брише из именика стечајних управника.

Решења из става 6. овог члана су коначна и против њих се може водити управни спор.Овлашћена организација без одлагања обавештава судове који спроводе стечајне поступке о свим променама у статусу лиценцираног стечајног управника.

Стечајном управнику коме је одузета лиценца или коме је захтев за обнављање лиценце одбијен из разлога прописаних у ставу 4. овог члана не може да се изда нова лиценца у року од пет година од дана коначности решења о одузимању лиценце, односно решења о одбијању захтева за обнављање лиценце.

Потребна документа

Чланом 3. Правилника прописано је да се лиценца обнавља на писмени захтев стечајног управника који се подноси овлашћеној организацији за издавање лиценце, најкасније 30 дана пре истека важности лиценце.

Уз захтев се подносе следећи докази:

 1. оверену изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да стечајни управник и даље испуњава услове за издавање лиценце. Ако има одређених промена у том смислу, стечајни управник доставља и доказ о промени у складу са овим правилником;
 2. доказ да је у последње две године обављао послове стечајног управника или друге стручне послове везане за стечајни поступак, а ако није обављао те послове, доказ да је био  полазник најмање три стручна семинара или курса годишње на тему спровођења стечајног поступка које организује или признаје овлашћена организација;
 3. изјаву да у периоду важења лиценце чије се обнављање тражи није изречена дисциплинска мера, односно изјаву о дисциплинским мерама које су у том периоду изречене;
 4. доказ да је измирио све обавезе по основу новчаних казни које му је изрекла овлашћена организација у поступку стручног надзора, ако је таквих обавеза било;
 5. доказ о уплати накнаде за разматрање захтева и обнављање лиценце утврђене Тарифом о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника.
  • за обраду захтева 2.000,00 динара
  • за обнављање лиценце за стечајне управнике 40.000,00 динара
  • оба износа се уплаћују на рачун Агенције бр. 840-1069668-78

Aгенција објављује једном годишње, најкасније до 31. јануара за текућу годину, списак стручних семинара или курсева, које организује или признаје, на интернет страни Агенције, у складу са законом којим се уређује стечај.

linkСписак стручних семинара и курсева које организује или признаје АЛСУ


Developed by Belit d.o.o 2014