.


Uslovi za izdavanje i obnavljanje licence

Uslovi za izdavanje licence

Licencu za obavlјanje poslova stečajnog upravnika (u dalјem tekstu: licenca) izdaje ovlašćena organizacija rešenjem o izdavanju licence.

Licenca se izdaje licu koje:

 1. je državlјanin Republike Srbije;
 2. ima poslovnu sposobnost;
 3. ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno u osnovnom trajanju od najmanje četiri godine;
 4. ima tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom ili tri godine radnog iskustva na sprovođenju stečajnih postupaka;
 5. ima položen stručni ispit za dobijanje licence;
 6. je dostojno poverenja za obavlјanje poslova stečajnog upravnika.

Licenca se ne može izdati licu protiv koga je po službenoj dužnosti pokrenut krivični postupak, odnosno koje je pravnosnažno osuđeno za krivično delo protiv privrede, protiv pravnog saobraćaja, protiv službene dužnosti, kao i za delo za koje je zaprećena kazna preko pet godina zatvora ili za delo koje ga čini nedostojnim za obavlјanje poslova stečajnog upravnika ili licu koje je u pritvoru, za vreme trajanja pritvora.

Nije dostojno poverenja za obavlјanje poslova stečajnog upravnika lice iz čijeg se ponašanja u obavlјanju ranije profesionalne delatnosti ili drugih postupaka može zaklјučiti da neće savesno obavlјati poslove stečajnog upravnika i čuvati ugled profesije stečajnog upravnika. Dostojnost poverenja za obavlјanje poslova stečajnog upravnika utvrđuje se naročito u skladu sa kodeksom etike stečajnih upravnika (u dalјem tekstu: kodeks etike).

U slučaju da nisu ispunjeni uslovi za izdavanje licence iz ovog člana, ovlašćena organizacija donosi rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje licence.

Rešenja su konačna i protiv njih se može voditi upravni spor.

Licenca važi tri godine od dana izdavanja i može se obnoviti.

Potrebna dokumenta
Članom 2. Pravilnika propisano je da se  licenca izdaje rešenjem, na pismeni zahtev lica koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje stečaj, koji se podnosi ovlašćenoj organizaciji za izdavanje licence.

Uz zahtev se podnose i dokazi o ispunjenosti uslova propisanih zakonom za izdavanje licence:

 1. diploma o stečenom obrazovanju (overen prepis ili overena fotokopija diplome);
 2. potvrda o radnom iskustvu (potvrda firme ili ugovor o zasnivanju radnog odnosa);
 3. uverenje o položenom stručnom ispitu (izdaje Agencija za licenciranje stečajnih upravnika);
 4. uverenje o državlјanstvu;
 5. uverenje nadležnog organa da protiv podnosioca zahteva nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti (uverenje nadležnog suda);
 6. uverenje o poslovnoj sposobnosti (uverenje nadležnog Centra za socijalni rad);
 7. overenu pismenu izjavu datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da podnosilac zahteva nije pravnosnažno osuđen, a ako je osuđivan izjavu o tome za koja krivična dela je osuđivan ili osuđen;
 8. dokaz o uplati naknade za razmatranje zahteva i izdavanje licence utvrđene Tarifom o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.
  • za obradu zahteva 2.000,00 dinara
  • za izdavanje licence za stečajne upravnike 40.000,00 dinara
  • oba iznosa se uplaćuju na račun Agencije br. 840-1069668-78

Uslovi za obnavlјanje licence

Licenca se obnavlјa na zahtev stečajnog upravnika, koji se podnosi ovlašćenoj organizaciji (Agencija za licenciranje stečajnih upravnika), najranije tri meseca pre isteka roka važnosti licence, a najkasnije 30 dana pre isteka važnosti licence.

Stečajni upravnik može obnoviti licencu ako:

 1. ispunjava uslove za izdavanje licence propisane zakonom
 2. priloži dokaz da je u poslednje dve godine obavlјao poslove stečajnog upravnika ili druge stručne poslove vezane za stečajni postupak;
 3. je u prethodnom periodu važnosti licence savesno obavlјao poslove stečajnog upravnika u skladu sa ovim zakonom, nacionalnim standardima za upravlјanje stečajnom masom i kodeksom etike;
 4. priloži dokaz o uplati naknade za obnavlјanje licence čija je visina propisana tarifom o određivanju cena usluga ovlašćene organizacije;
 5. priloži dokaz da je izmirio sve obaveze po osnovu novčanih kazni koje mu je izrekla ovlašćena organizacija u postupku stručnog nadzora.

Lice koje ne ispunjava uslov iz stava 2. tačka 2) ovog člana za potrebe obnavlјanja licence prilaže dokaz da je bilo polaznik najmanje tri stručna seminara ili kursa godišnje na temu sprovođenja stečajnog postupka, koje organizuje ili priznaje ovlašćena organizacija.

Licu koje ne ispunjava uslov iz stava 2. tačka 3) ovog člana ne može biti izdata ni nova licenca.

Licenca se može oduzeti i pre isteka roka važenja licence u slučaju da se u postupku po prijavi zainteresovanog lica ili po službenoj dužnosti utvrdi da stečajni upravnik nije savesno obavlјao poslove u skladu sa ovim zakonom, nacionalnim standardima za upravlјanje stečajnom masom i kodeksom etike.

U slučaju iz st. 4. i 5. ovog člana ovlašćena organizacija donosi rešenje o odbijanju zahteva za obnavlјanje licence, odnosno rešenje o oduzimanju licence, na osnovu kojih stečajnog upravnika briše iz imenika stečajnih upravnika.

Rešenja iz stava 6. ovog člana su konačna i protiv njih se može voditi upravni spor.Ovlašćena organizacija bez odlaganja obaveštava sudove koji sprovode stečajne postupke o svim promenama u statusu licenciranog stečajnog upravnika.

Stečajnom upravniku kome je oduzeta licenca ili kome je zahtev za obnavlјanje licence odbijen iz razloga propisanih u stavu 4. ovog člana ne može da se izda nova licenca u roku od pet godina od dana konačnosti rešenja o oduzimanju licence, odnosno rešenja o odbijanju zahteva za obnavlјanje licence.

Potrebna dokumenta
Članom 3. Pravilnika propisano je da se licenca obnavlјa na pismeni zahtev stečajnog upravnika koji se podnosi ovlašćenoj organizaciji za izdavanje licence, najkasnije 30 dana pre isteka važnosti licence.

Uz zahtev se podnose sledeći dokazi:

 1. overenu izjavu datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da stečajni upravnik i dalјe ispunjava uslove za izdavanje licence. Ako ima određenih promena u tom smislu, stečajni upravnik dostavlјa i dokaz o promeni u skladu sa ovim pravilnikom;
 2. dokaz da je u poslednje dve godine obavlјao poslove stečajnog upravnika ili druge stručne poslove vezane za stečajni postupak, a ako nije obavlјao te poslove, dokaz da je bio  polaznik najmanje tri stručna seminara ili kursa godišnje na temu sprovođenja stečajnog postupka koje organizuje ili priznaje ovlašćena organizacija;
 3. izjavu da u periodu važenja licence čije se obnavlјanje traži nije izrečena disciplinska mera, odnosno izjavu o disciplinskim merama koje su u tom periodu izrečene;
 4. dokaz da je izmirio sve obaveze po osnovu novčanih kazni koje mu je izrekla ovlašćena organizacija u postupku stručnog nadzora, ako je takvih obaveza bilo;
 5. dokaz o uplati naknade za razmatranje zahteva i obnavlјanje licence utvrđene Tarifom o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.
  • za obradu zahteva 2.000,00 dinara
  • za obnavlјanje licence za stečajne upravnike 40.000,00 dinara
  • oba iznosa se uplaćuju na račun Agencije br. 840-1069668-78

Agencija objavlјuje jednom godišnje, najkasnije do 31. januara za tekuću godinu, spisak stručnih seminara ili kurseva, koje organizuje ili priznaje, na internet strani Agencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

linkSpisak stručnih seminara i kurseva koje organizuje ili priznaje ALSU


Developed by Belit d.o.o 2014