.


Ispitna komisija

Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom koju obrazuje direktor Agencije (u dalјem tekstu: Komisija), po prethodno pribavlјenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove stečaja.

Komisija ima pet članova koji su stručna lica iz oblasti stečajnog i privrednog prava, računovodstva, bankarstva i finansija koja imaju položen stručni ispit.

Predsednik i članovi Komisije imaju mandat od dve godine, sa mogućnošću reizbora.

Komisija ima predsednika koga postavlјa direktor Agencije rešenjem o obrazovanju komisije.

Direktor Agencije, nakon isteka mandata Ispitne komisije obrazovane 2021. godine, a po prethodno dobijenoj saglasnosti Ministra privrede broj 119-01-246/2023-02 od 21. jula 2023. godine, dana 02. avgusta 2023. godine, doneo je rešenje II broj 05-1004/2019-16 o obrazovanju nove ispitne komisije.

Za članove Komisije imenuju se:

  1. Miroslav Nikolić, dipl. pravnik;
  2. Jasminka Obućina, dipl. pravnik;
  3. Dejan Milovanović, dipl. ekonomista;
  4. Jovan Jovanović, dipl. pravnik;
  5. Duško Pantić, dipl.ekonomista.

pdf1 REŠENJE O OBRAZOVANJU ISPITNE KOMISIJE


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik