.


Agencija

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (u dalјem tektu: Agencija) počinje sa radom 24. februara 2005. godine nakon stupanja na snagu Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ broj 84/04). Osnivanje Agencije stvorilo je uslove za praćenje razvoja profesije stečajnog upravnika i vršenje nadzora nad radom licenciranih stečajnih upravnika. Izmenama i dopunama navedenog Zakona od 4. novembra 2015. godine, pored postojećih poverenih poslova, Agenciji je povereno i obavlјanje poslova stečajnog upravnika u stečajnim postupcima koji se sprovode nad pravnim licima koja su sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom, kao i u postupcima kada se tokom postupka stečaja promeni vlasnička struktura stečajnog dužnika tako da stečajni dužnik postane pravno lice sa većinskim javnim kapitalom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Sedište Agencije je u Beogradu a trenutno, van sedišta, Agencija ima i svoju područnu unutrašnju jedinicu u Novom Sadu. Agencija svojim stručnim i regulatornim poslovima u saradnji sa resornim ministarstvom i drugim institucijama u Republici Srbiji, kontinuirano pobolјšava stečajni postupak i postupanja u stečajnom postupku u skladu sa vodećom evropskom i svetskom praksom. Tim povodom Agencija dodatno sarađuje i sa brojnim međunarodnim institucijama koje se bave stečajnim pravom a i sama je članica Međunarodne asocijacije stečajnih regulatora – International Association of Insolvency Regulators (IAIR) i aktivno učestvuje u radu ovog udruženja. Posledično, sagledavajući  delokrug poslova, inovativna rešenja,  stručnost kadrova i iskustvo, Agencija predstavlјa vodeću instituciju u oblasti stečaja u Republici Srbiji.

Osnovni zadaci

Agencije za licenciranje stečajnih upravnika obavlјa sledeće poslove:

 • Izdavanje i obnavlјanje licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika
 • Organizovanje i sprovođenje polaganja stručnog ispita za dobijanje licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika
 • Vršenje stručnog nadzora nad radom stečajnog upravnika, oduzimanje licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika i izricanje drugih mera propisanih ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj
 • Vođenje Imenika stečajnih upravnika
 • Poslovi stečajnog upravnika
 • Izdaje obavezujuća uputstva stečajnim upravnicima kada je to potrebno radi ujednačavanja primene propisa kojima se uređuje stečaj
 • Priprema predlog nacionalnih standarda za upravlјanje stečajnom masom i predlog kodeksa etike stečajnih upravnika
 • Prati primenu propisa kojima se uređuje stečaj
 • Prikuplјa i obrađuje podatke od značaja za sprovođenje stečajnog postupka;

Pored navedenih, Agencija obavlјa i druge poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj i sa statutom Agencije. Takođe, obavlјa i druge poslove radi unapređenja i razvoja profesije stečajnog upravnika.

Ciljevi ALSU
 • stručno i efikasno obavlјanje poslova stečajnog upravnika;
 • efikasan sistem nadzora nad radom stečajnih upravnika kao i jednoobrazno sprovođenje ocene rada stečajnih upravnika;
 • standardizovan rad svih licenciranih stečajnih upravnika;
 • veći nivo stručnosti i standarda same profesije kao i kvalitet rada stečajnih upravnika;
 • promovisanje i unapređenje profesije stečajnog upravnika, zakonitost i veći stepen odgovornosti, podizanje stručnih kriterijuma neophodnih za uspešno obavlјanje ove delatnosti;
 • transparentnost rada;
 • stvaranje sigurnosti za poverioce da će se nad njihovim dužnikom koji je postao insolventan, sprovesti efikasan, brz i zakonit stečajni postupak, u cilјu njihovog srazmernog namirenja
 • ostvarivanje zadataka utvrđenih Zakonom o javnim agencijama, Zakonom o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika i Statutom Agencije, te drugim programskim dokumentima Agencije.

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik