.


Naknade za polaganje stručnog ispita

Tarifom o određivanju cena usluga koje pruža Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (”Sl. glasnik RS” broj 46/13 i 25/18), visina cene za pružene usluge određuje se po tarifnim brojevima, i to:

Tarifni broj 1.

 

Cena za obradu prijave za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, iznosi 1.000,00 dinara.

Cena za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, iznosi 15.000,00 dinara.

Cena za odlaganje polaganja dela stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanjeposlova stečajnog upravnika, iznosi 7.000,00 dinara.

Cena za ponovno polaganje usmenog dela stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, iznosi 7.000,00 dinara.

Cena po ovom tarifnom broju se plaća istovremeno sa podnošenjem prijave ili zahteva.

Obveznik plaćanja po ovom tarifnom broju je fizičko lice koje polaže stručni ispit za dobijanje licence.

Uplate vršiti na poslovni račun Agencije broj 840-1069668-78.

Obveznici plaćanja cena iz ove tarife Agenciji dostavljaju dokaz o izvršenoj uplati.


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik