Poslednje osvežavanje baze podataka: 03.02.2023 10:22


Postupak stručnog nadzora

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za liceniciranje stečajnih upravnika detaljnije je regulisano vršenje stručnog nadzora.

Odredbom člana 3a Zakona propisano je da u vršenju stručnog nadzora Agencija proverava da li stečajni upravnik obavlja poslove uskladu sa propisima kojima se uređuje stečaj.

Stručni nadzor obuhvata:

 1. uvid i analizu izveštaja, dokumentacije i ostalih podataka koje je stečajni upravnik dužan da dostavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj ili na zahtev Agencije;
 2. neposredni nadzor u prostorijama stečajnog upravnika i to uvidom u akte, poslovne knjige, baze podataka, izvode sa računa, korespodenciju i druga dokumenta;
 3. uzimanje izjava od stečajnog upravnika i lica zaposlenih ili angažovanih u kancelariji stečajnog upravnika, kao i od lica zaposlenih kod stečajnog dužnika ili na drugi način angažovanih u stečajnom postupku, osim ako su ta lica zakonom ili drugim propisom obavezana na čuvanje poslovne ili druge tajne;
 4. preduzimanje drugih radnji za koje Agencija oceni da su neophodne u obavljanju stručnog nadzora.

Ako se u postupku vršenja stručnog nadzora utvrdi da stečajni upravnik nije obavljao poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj, Agencija će izreći jednu ili više mera propisanih zakonom kojim se uređuje stečaj, i to: opomenu; javnu opomenu; novčanu kaznu; oduzimanje licence.

Prema odredbi člana 3b Zakona ovlašćena lica i organi za vršenje stručnog nadzora su: supervizor, disciplinsko veće i direktor Agencije.

Poslove supervizora može da obavlja lice koje je zaposleno u Agenciji i koje ima:

 1. visoku stručnu spremu;
 2. najmanje tri godine radnog iskustva;
 3. položen stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Agencije mogu se propisati i drugi uslovi koje supervizor mora da ispunjava.

Supervizori imaju službenu legitimaciju, koju izdaje direktor Agencije.

Disciplinsko veće je sastavljeno od pet članova. Sastav i način imenovanja disciplinskog veća bliže je propisan Pravilnikom o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća koji je doneo Upravni odbor Agencije ( Ibroj 01-129/2010-7od 26.02.2010.godine). Disciplinsko veće se sastoji od pet članova i njihovih zamenika, od kojih dva člana predlaže Ministarsvo nadležno za poslove stečaja, dva člana predlaže direktor agencije iz reda zaposlenih u agenciji a jedan čan se bira slučajnim odabirom sa liste stečajnih upravnika koji su u poslednje dve godine ocenjeni navišom ocenom u vršenju neposrdnog nadzora. Supervizor ne može biti član disciplinskog veća u predmetu u kome je vršio stručni nadzor.

Članove disciplinskog veća imenuje Upravni odbor agencije rešenjem na period od godinu dana.

Članom 3v Zakona propisano je da su stečajni upravnici i lica zaposlena ili angažovana u kancelariji stečajnog upravnika dužna da:

 1. supervizoru omoguće nesmetano preduzimanje radnji iz člana 3a ovoga zakona;
 2. u postupku pred disciplinskim većem pruže sve potrebne podatke i omoguće uvid u sva dokumenta od značaja za sprovođenje postupka.

Odredbama člana 3g Zakona propisano je da supervizor započinje ispitivanje rada stečajnog upravnika po službenoj dužnosti ili po pritužbi trećeg lica i da po izvršenom ispitivanju rada stečajnog upravnika supervizor sastavlja izveštaj kojim konstatuje da ne postoje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika, a u slučaju da utvrdi postojanje nepravilnosti u radu predlaže pokretanje disciplinskog postupka, ili njihovo otklanjanje u primerenom roku, ako utvrdi postojanje nepravilnosti manjeg značaja koje se mogu otkloniti. Ukoliko stečajni upravnik postupi u skladu sa nalogom, supervizor će u izveštaju konstatovati da su utvrđene nepravilnosti otklonjene i da nema osnova za pokretanje disciplinskog postupka.

Disciplinski postupak: Odredbama člana 3d Zakona propisano je da u slučaju da je u izveštaju supervizora utvrđeno postojanje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i predloženo pokretanje disciplinskog postupka, supervizor dostavlja izveštaj stečajnom upravniku i disciplinskom veću, kao i podnosiocu pritužbe ukoliko je ispitivanje rada započeto po pritužbi trećeg lica. Uz izveštaj supervizora disciplinskom veću dostavljaju se i spisi predmeta radi sprovođenja disciplinskog postupka.

Disciplinsko veće na osnovu izveštaja pokreće disciplinski postupak protiv stečajnog upravnika.

U disciplinskom postupku stečajnom upravniku se mora omogućiti da se izjasni o svim navodima iz izveštaja supervizora i da iznese činjenice i okolnosti od značaja za odluku disciplinskog veća. Ako disciplinsko veće utvrdi da nije bilo nepravilnosti u radu stečajnog upravnika, doneće rešenje o obustavi postupka. Ako disciplinsko veće utvrdi da su postojale nepravilnosti u radu stečajnog upravnika rešenjem će izreći jednu ili više mera. Navedena rešenja dostavljaju se stečajnom upravniku i supervizoru koji je izvršio stručni nadzor, kao i podnosiocu pritužbe ukoliko je ispitivanje rada započeto po pritužbi trećeg lica. Rešenja su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Disciplinsko veće donosi odluke većinom glasova svih članova, osim u slučaju odluke kojom se izriče mera oduzimanja licence koja se donosi jednoglasno.

Povrede dužnosti stečajnog upravnika mogu biti lakše ili teže povrede dužnosti, shodno članu 3đ Zakona. Lakšom povredomdužnosti smatraju se manji propusti i nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i povrede propisa kojima se uređuje stečaj koje nemaju značajan negativan uticaj niti posledice na stečajnu masu, poverioci ili treća lica. Težom povredom dužnosti u smislu ovog zakona smatraju se veći propusti i nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i povrede propisa kojima se uređuje stečaj koje imaju značajan negativan uticaj i posledica na stečajnu masu, poverioce ili treća lica. Težom povredom dužnosti smatraće se i nepostupanje po nalogu supervizora kao i ponovljeno ili kontinuirano usklađivanje saradnje ovlašćenim licima Agencije, odnosno onemogućavanje Agencije u vršenju stručnog nadzora.

Prema članu 3e Zakona, u slučaju lakše povrede dužnosti disciplinsko veće može izreći opomenu, javnu opomenu i novčanu kaznu. Novčana kazna se može izreći u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 dinara, a u slučaju ponavljanja lakše povrede u iznosu do 200.000,00 dinara. U slučaju teže povrede dužnosti disciplinsko veće može izreći javnu opomenu, novčanu kaznu i meru oduzimanja licence. Novčana kazna se može izreći u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara.

Oduzimanje licence stečajnom upravniku i brisanje iz imenika stečajnih upravnikapropisano je članom 3ž Zakona, u slučaju da:

 1. stečajni upravnik podnese zahtev za brisanje iz imenika stečajnih upravnika;
 2. stečajni upravnik prestane da bude državljanin Republike Srbije;
 3. stečajni upravnik bude pravnosnažno lišen poslovne sposobnosti;
 4. je stečajni upravnik pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za bavljenje profesijom stečajnog upravnika ili za krivično delo za koje je zaprećena kazna preko pet godina zatvora.

Direktor Agencije donosi rešenje o brisanju stečajnog upravnika iz imenika stečajnih upravnika u slučaju smrti stečajnog upravnika. Rešenja koja su napred navedena su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Na postupak stručnog nadzora,prema članu 3z Zakona, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ukoliko nije drugačije propisano ovim zakonom.

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014