.


Disciplinsko veće

Zakonom o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ broj 84/04, 104/09 i 89/2015), članom 3b propisano je da su ovlašćena lica i organi za vršenje stručnog nadzora:

I Disciplinsko veće

Članom 3b stav 5. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika propisano je da je disciplinsko veće sastavljeno od pet članova. Sastav i način imenovanja disciplinskog veća bliže propisuje Upravni odbor Agencije posebnim aktom. Supervizor ne može biti član disciplinskog veća u predmetu u kome je vršio stručni nadzor.

Upravni odbor Agencije je dana 26. februara 2010. godine, usvojio Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća, koji je izmenjen Pravilnikom o izmenama i dopunama  Pravilnika o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća od 23.9.2011. godine, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća od 6.10.2011. godine, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća od 13.9.2013. godine, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća od 3.12.2013. godine, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća od 16.1.2015. godine i Pravilnikom o izmenama Pravilnika o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća od 2.3.2023. godine.

Rešenjem o imenovanju disciplinskog veća Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Upravni odbor Agencije je  dana 21.4.2023. godine, imenovao članove i zamenike članova disciplinskog većana period do 28. februara 2024. godine.

II Disciplinski postupak

Odredbama člana 3d Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika propisano je da u slučaju da je u izveštaju supervizora utvrđeno postojanje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i predloženo pokretanje disciplinskog postupka, supervizor dostavlja izveštaj stečajnom upravniku i disciplinskom veću, kao i podnosiocu pritužbe ukoliko je ispitivanje rada započeto po pritužbi trećeg lica. Uz izveštaj supervizora disciplinskom veću dostavljaju se i spisi predmeta radi sprovođenja disciplinskog postupka.

Disciplinsko veće na osnovu izveštaja pokreće disciplinski postupak protiv stečajnog upravnika.

Shodno članu 14. Pravilnika o načinu obavljanja stručnog nadzora („Službeni glasnik RS“ broj 35/10), tokom disciplinskog postupka, disciplinsko veće može, pored izveštaja supervizora i izjašnjenja stečajnog upravnika iz člana 12. ovog pravilnika, uzeti u obzir i sve druge okolnosti i preduzimati sve radnje koje smatra celishodnim za donošenje odluke o disciplinskoj odgovornosti stečajnog upravnika.

Disciplinsko veće može održati usmenu raspravu, ako smatra da za tim postoji potreba, s tim što se odluka o oduzimanju licence stečajnom upravniku ne može doneti bez održavanja usmene rasprave.

Disciplinsko veće na usmenu raspravu poziva supervizora odnosno supervizore koji su vršili ispitivanje rada stečajnog upravnika po konkretnom pitanju, stečajnog upravnika i lice koje je on ovlastio da ga zastupa u postupku, kao i druga lica koja mogu imati saznanja o predmetu postupka i to najkasnije osam dana pre dana zakazanog za održavanje usmene rasprave.

Usmena rasprava će se održati i bez prisustva uredno pozvanih lica iz stava 3. ovog člana.

Sekretar disciplinskog veća dužan je da obezbedi da zapisnik o održanoj usmenoj raspravi sadrži precizne navode o iskazima svakog od prisutnih lica i sačinjava ga odmah po završetku usmene rasprave. Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi disciplinskog veća i sekretar disciplinskog veća, kao i sva prisutna lica. U slučaju da neko od prisutnih lica odbije da potpiše zapisnik, sekretar disciplinskog veća će takvu činjenicu konstatovati u samom zapisniku zajedno sa razlozima za takvo odbijanje.

Usmena rasprava disciplinskog veća je javna, a samo izuzetno može biti zatvorena za javnost u slučajevima u kojima može doći do odavanja poslovne ili službene tajne odnosno drugih zaštićenih podataka, o čemu odluku donosi disciplinsko veće pre početka takve rasprave ili ako takvi razlozi postanu poznati članovima disciplinskog veća tokom usmene rasprave, na samoj raspravi.

U disciplinskom postupku stečajnom upravniku se mora omogućiti da se izjasni o svim navodima iz izveštaja supervizora i da iznese činjenice i okolnosti od značaja za odluku disciplinskog veća. Ako disciplinsko veće utvrdi da nije bilo nepravilnosti u radu stečajnog upravnika, doneće rešenje o obustavi postupka. Ako disciplinsko veće utvrdi da su postojale nepravilnosti u radu stečajnog upravnika rešenjem će izreći jednu ili više mera. Navedena rešenja dostavljaju se stečajnom upravniku i supervizoru koji je izvršio stručni nadzor, kao i podnosiocu pritužbe ukoliko je ispitivanje rada započeto po pritužbi trećeg lica. Rešenja su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Disciplinsko veće donosi odluke većinom glasova svih članova, osim u slučaju odluke kojom se izriče mera oduzimanja licence koja se donosi jednoglasno.

III Povrede dužnosti stečajnog upravnika

Mogu biti:

 • lakše povrede dužnosti,
 • teže povrede dužnosti.

Shodno članu 3đ Zakona, lakšom povredom dužnosti smatraju se manji propusti i nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i povrede propisa kojima se uređuje stečaj koje nemaju značajan negativan uticaj niti posledice na stečajnu masu, poverioce ili treća lica. Težom povredom dužnosti u smislu ovog zakona smatraju se veći propusti i nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i povrede propisa kojima se uređuje stečaj koje imaju značajan negativan uticaj i posledice na stečajnu masu, poverioce ili treća lica. Težom povredom dužnosti smatraće se i nepostupanje po nalogu supervizora kao i ponovljeno ili kontinuirano usklađivanje saradnje ovlašćenim licima Agencije, odnosno onemogućavanje Agencije u vršenju stručnog nadzora.

IV Disciplinske mere

Članom 26. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS” broj 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018) propisano je da Agencija u postupku stručnog nadzora izriče sledeće mere:

 • opomenu,
 • javnu opomenu,
 • novčanu kaznu,
 • oduzimanje licence.

Mere se izriču rešenjem koje je konačno.

Rešenje se bez odlaganja dostavlja svim sudovima koji sprovode stečajne postupke, kao i odboru poverilaca u svim postupcima u kojima je imenovan stečajni upravnik kome je izrečena disciplinska mera.

Po prijemu rešenja kojim se izriče mera oduzimanja licence stečajni sudija razrešava stečajnog upravnika.

Po prijemu rešenja kojima se izriču mere opomene, javne opomene i novčane kazne, stečajni sudija može razrešiti stečajnog upravnika ili odrediti druge mere, uključujući i obavezu dobijanja posebne saglasnosti stečajnog sudije ili pisanog odobrenja odbora poverilaca za sve ili pojedine radnje koje stečajni upravnik preduzima, ako oceni da samostalno postupanje stečajnog upravnika može dovesti do oštećenja stečajne mase.

Protiv navedenog rešenja kojim se izriču mere može se voditi upravni spor.

U slučaju lakše povrede dužnosti disciplinsko veće može izreći:

 • opomenu,
 • javnu opomenu,
 • novčanu kaznu.

Novčana kazna se može izreći u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 dinara, a u slučaju ponavljanja lakše povrede u iznosu do 200.000,00 dinara.

U slučaju teže povrede dužnosti disciplinsko veće može izreći:

 • javnu opomenu i novčanu kaznu,
 • novčanu kaznu,
 • meru oduzimanja licence.

Novčana kazna se može izreći u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara.

Lista stečajnih upravnika protiv kojih se ne vodi disciplinski postupak i kojima nije izrečena disciplinska mera za težu povredu dužnosti

U skladu sa članom 2. st. 4. i 6. Pravilnika o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, objavljuje se Lista aktivnih stečajnih upravnika protiv kojih se ne vodi disciplinski postupak i kojima nije izrečena disciplinska mera za težu povredu dužnosti. Sa navedene liste, slučajnim odabirom bira se jedan član i jedan zamenik člana Disciplinskog veća.

pdf

Lista aktivnih stečajnih upravnika protiv kojih se ne vodi disciplinski postupak i kojima nije izrečena disciplinska mera za težu povredu dužnosti


Developed by Belit d.o.o 2014