.


Razvoj profesije

Agencija za liceniranje stečajnih upravnika aktivno i kontinuirano radi na uspostavljanju standarda i kriterijuma, obezbeđenju uslova za obavljanje profesije stečajnog upravnika, kako bi se postigao veći stepen kvaliteta, respektabilnosti i ravnopravnosti ove u odnosu na druge samostalne profesije. Za efikasno i ekonomično funkcionisanje stečajnog sistema, od velikog značaja je kvalifikovan i dobro obučen kadar. Bez kvaliteno osposobljenog stečajnog upravnika kao najoperativnijeg organa stečajnog postupka, čiji je zadatak da u što kraćem roku okonča stečajni postupak ( putem reorganizacije ili bankrotstva), nema efikasnog vraćanja imovine i resursa u produktivnu upotrebu.

U tom smislu, pored ostalih zakonom predviđenih poslova, ALSU kontinuirano preduzima niz aktivnosti, kao što su organizovanje raznih stručnih skupova (savetovanja, seminara i radionica), kao i raznih vrsta obuka za potrebe edukacije stečajnih upravnika. Takođe, ALSU će kada se za to steknu uslovi, započeti sa programom bodovanja obavezne edukacije stečajnih upravnika za dobijanje i produženje licence ( kao npr. ERS obuka, prisustvo stručnim skupovima i sl.), kao i praćenja zainteresovanosti i aktivnosti stečajnih upravnika u svim programima edukacije, zbog čega je veoma važno da stečajni upravnici uzmu aktivnije učešće prvenstveno na obukama koje će upravo biti organizovane za njihove potrebe, kao i na raznim ino i domaćim projektima, savetovanjima, konferencijama i drugim stručnim skupovima iz stečajno-pravne oblasti.

O svim planiranim aktivnostima ALSU iz oblasti razvoja profesije, projektima i programima, stečajni upravnici i ostali zainteresovani će biti blagovremeno informisani preko sajta ALSU, zbog čega se preporučuje stalno praćenje informacija, kao i aktivnija saradnja sa ALSU.

Pitanja, sugestije i predloge iz oblasti razvoja profesije molimo dostavljajte preko email adrese uz naznaku: za razvoj profesije.


Developed by Belit d.o.o 2014