Poslednje osvežavanje baze podataka: 26.03.2023 07:09


Podaci od značaja za sprovođenje stečajnih postupaka

1. Aktivni stečajni postupci – stanje na dan 01.03.2023. godine

Izuzimajući stečajne postupke koji se vode po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji („Službeni list SFRJ“ broj 84/89 i „Službeni list“ broj 37/93 i 28/96) i stečajne postupke banaka i osiguravajućih društava, za koje je nadležna Agencija za osiguranje depozita, prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, na dan 1.03.2023. godine na teritoriji Republike Srbije aktivan je 1621 stečajni postupak.

Tabela prikazuje podatke o matičnom broju stečajnog dužnika/stečajne mase, podatke o stečajnom postupku (nadležni sud, St. br, datume ročišta) i podatke o stečajnom upravniku, sa napomenom da je, u slučaju kada je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika (kolona ALSU CS), u koloni Stečajni upravnik naveden poverenik stečajnog upravnika.

pdfTabela atkivnih stečajnih postupaka

 

2. Otvoreni stečajni postupci u periodu od 01.01.2023. – stanje na dan 01.03.2023. godine

U periodu od 01.01.2023. godine do 01.03.2023. godine otvoren je 43 stečajni postupak na teritoriji Republike Srbije.

pdf Tabela otvorenih stečajnih postupaka u 2023. godini

 

3. Obustavlјeni stečajni postupci – stanje na dan 01.03.2023. godine

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika do 1.03.2023. godine obustavlјeno je 769 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

Tabela prikazuje podatke o matičnom broju stečajnog dužnika/stečajne mase, podatke o stečajnom postupku (nadležni sud, St. br, datume ročišta) i podatke o stečajnom upravniku, sa napomenom da je u slučaju kada je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika (kolona ALSU CS) u koloni Stečajni upravnik naveden poverenik stečajnog upravnika.

pdf Tabela obustavljenih stečajnih postupaka

 

4. Zaklјučeni stečajni postupci – stanje na dan 01.03.2023. godine

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika do 1.03.2023. godine zaklјučeno je 6425 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

Tabela prikazuje podatke o matičnom broju stečajnog dužnika/stečajne mase, podatke o stečajnom postupku (nadležni sud, St. br, datume ročišta) i podatke o stečajnom upravniku, sa napomenom da je u slučaju kada je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika (kolona ALSU CS) u koloni Stečajni upravnik naveden poverenik stečajnog upravnika.

pdf Tabela zaključenih stečajnih postupaka

 

5. Prosečno vreme trajanja – stanje na dan 01.03.2023. godine

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, ukupno prosečno vreme trajanja za 8815 stečajnih postupaka je: 3 godine, 1 mesec i 25 dana (aktivni, obustavlјeni i zaklјučeni), a ukupno prosečno vreme trajanja za stečajne postupke pokrenute po Zakonu o stečajnom postupku (ukupno 5252 postupka) je: 4 godine i 18 dana.

Za stečajne postupke koji su pokrenuti po Zakonu o stečaju (ukupno 3563) prosečno vreme trajanja je 1 godina, 10 meseci i 1 dan.

Pored toga tabela prikazuje status stečajnih postupaka (aktivni, obustavlјeni, zaklјučeni) kako za preduzeća sa većinski društvenim, tako i za preduzeća sa većinski privatnim kapitalom, kao i ukupno prosečno vreme trajanja stečajnih postupaka.

pdfTabele prosečnog vremena trajanja stečajnih postupaka

 

6. Broj predmeta po sudovima – stanje na dan 01.03.2023. godine

Tabela prikazuje otvorene stečajne postupke po godinama otvaranja stečajnih postupaka, kao i Privredne sudove kojima ti postupci pripadaju na teritoriji Republike Srbije.

br_sud_01032022_lat

pdfTabele rasporeda stečajnih postupaka po sudovima

 

7. Godine trajanja stečajnih postupaka – stanje na dan 01.03.2023. godine

Tabela prikazuje dužinu trajanja stečajnih postupaka izraženu u godinama.

br_god_01032022_lat

pdfTabele godina trajanja stečajnih postupaka

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014