.


Podaci od značaja za sprovođenje stečajnih postupaka

1. Aktivni stečajni postupci – stanje na dan 04.09.2023. godine

Izuzimajući stečajne postupke koji se vode po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji („Službeni list SFRJ“ broj 84/89 i „Službeni list“ broj 37/93 i 28/96) i stečajne postupke banaka i osiguravajućih društava, za koje je nadležna Agencija za osiguranje depozita, prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, na dan 4.9.2023. godine na teritoriji Republike Srbije aktivano je 1595 stečajnih postupaka.

Tabela prikazuje podatke o matičnom broju stečajnog dužnika/stečajne mase, podatke o stečajnom postupku (nadležni sud, St. br, datume ročišta) i podatke o stečajnom upravniku, sa napomenom da je, u slučaju kada je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika (kolona ALSU CS), u koloni Stečajni upravnik naveden poverenik stečajnog upravnika.

pdfTabela atkivnih stečajnih postupaka

 

2. Otvoreni stečajni postupci u periodu od 01.01.2023. – stanje na dan 04.09.2023. godine

U periodu od 01.01.2023. godine do 04.09.2023. godine otvoren je 245 stečajni postupak na teritoriji Republike Srbije.

pdf Tabela otvorenih stečajnih postupaka u 2023. godini

 

3. Obustavlјeni stečajni postupci – stanje na dan 04.09.2023. godine

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika do 4.9.2023. godine obustavlјeno je 775 stečajnih postupka na teritoriji Republike Srbije.

Tabela prikazuje podatke o matičnom broju stečajnog dužnika/stečajne mase, podatke o stečajnom postupku (nadležni sud, St. br, datume ročišta) i podatke o stečajnom upravniku, sa napomenom da je u slučaju kada je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika (kolona ALSU CS) u koloni Stečajni upravnik naveden poverenik stečajnog upravnika.

pdf Tabela obustavljenih stečajnih postupaka

 

4. Zaklјučeni stečajni postupci – stanje na dan 04.09.2023. godine

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika do 4.09.2023. godine zaklјučeno je 6645 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

Tabela prikazuje podatke o matičnom broju stečajnog dužnika/stečajne mase, podatke o stečajnom postupku (nadležni sud, St. br, datume ročišta) i podatke o stečajnom upravniku, sa napomenom da je u slučaju kada je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika (kolona ALSU CS) u koloni Stečajni upravnik naveden poverenik stečajnog upravnika.

pdf Tabela zaključenih stečajnih postupaka

 

5. Prosečno vreme trajanja – stanje na dan 04.09.2023. godine

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, ukupno prosečno vreme trajanja za 9015 stečajnih postupaka je: 3 godine, 2 meseca i 2 dana (aktivni, obustavlјeni i zaklјučeni), a ukupno prosečno vreme trajanja za stečajne postupke pokrenute po Zakonu o stečajnom postupku (ukupno 5252 postupka) je: 4 godine, 1 mesec  i 12 dana.

Za stečajne postupke koji su pokrenuti po Zakonu o stečaju (ukupno 3763) prosečno vreme trajanja je 1 godina, 10 meseci i 11 dana.

Pored toga tabela prikazuje status stečajnih postupaka (aktivni, obustavlјeni, zaklјučeni) kako za preduzeća sa većinski društvenim, tako i za preduzeća sa većinski privatnim kapitalom, kao i ukupno prosečno vreme trajanja stečajnih postupaka.

pdfTabele prosečnog vremena trajanja stečajnih postupaka

 

6. Broj predmeta po sudovima – stanje na dan 04.09.2023. godine

Tabela prikazuje otvorene stečajne postupke po godinama otvaranja stečajnih postupaka, kao i Privredne sudove kojima ti postupci pripadaju na teritoriji Republike Srbije.

br_sud_04092023_lat

pdfTabele rasporeda stečajnih postupaka po sudovima

 

7. Godine trajanja stečajnih postupaka – stanje na dan 04.09.2023. godine

Tabela prikazuje dužinu trajanja stečajnih postupaka izraženu u godinama.

br_god_04092023_lat

pdfTabele godina trajanja stečajnih postupaka

 


Developed by Belit d.o.o 2014