.


Притужбе на рад стечајног управника

О начину вршења испитивања рада стечајног управника по притужби можете детаљније прочитати у Правилнику о начину обављања стручног надзора над радом лиценцираних стечајних управника.

Шта је то притужба и ко је подноси?

Притужба на рад стечајних управника је документ који Агенцији за лиценцирање стечајних управника подноси стечајни судија, поверилац, стечајни дужник у погледу поступања привременог стечајног управника, као и било које друго заинтересовано лице.

Када је притужба непотпуна или неуредна супервизор може затражити од подносиоца притужбе да уреди притужбу.Уколико подносилац притужбе не поступи по налогу супервизора, или уколико супервизор процени да Агенција није надлежна да поступа по достављеној притужби, супервизор ће обавестити подносиоца притужбе да Агенција није у могућности, или да није надлежна да поступа по притужби.

Супервизор је дужан да поступак испитивања рада стечајног управника по притужби оконча у року од 60 дана од дана почетка испитивања притужбе, тј. од дана достављања притужбе стечајном управнику на изјашњење.

Супервизор може започети испитивање рада стечајног управника и на основу анонимне притужбе.

Упутство за подношење притужби
Притужба мора бити поднета у писменом облику и мора се достављати Агенцији путем поште, електронске поште или телефакса. Притужба мора бити разумљива и садржати следеће елементе:

  1. означење органа којем се притужба подноси
  2. име и презиме стечајног управника
  3. означење стечајног поступка
  4. разлог обраћања подносиоца притужбe
Статистика о раду по притужбама

Број притужби упућених Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Тарифни број 7 - инструкције за плаћање

Цена за издавање извештаја о извршеном испитивању рада стечајног управника по притужби на рад стечајног управника, износи 4.000,00 динара.

Цена по овом тарифном броју се плаћа истовремено са подношењем притужбе.

Обвезник плаћања по овом тарифном броју је подносилац притужбе.

Инструкције за плаћање:

Број рачуна: 840-1069668-78

Позив на број: 218417

Сврха уплате: Издавање извештаја о извршеном испитивању рада стечајног управника

Форма за подношење притужби

Пуно име подносиоца притужбе

Адреса подносиоца притужбе

Е-маил адреса подносиоца притужбе

Стечајни управник

Стечајни поступак

Текст притужбе

Доказ о уплати


Developed by Belit d.o.o 2014