Последње освежавање базе података: 03.10.2022 08:10


Надзор

Доношењем нових прописа у области стечаја – Закона о стечају и Закона о изменама и допунама закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, прописано је да се на поступак стручног надзора сходно примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.

Агенција у поступку стручног надзора изриче следеће мере:

1) опомену;
2) јавну опомену;
3) новчану казну;
4) одузимање лиценце.

Наведене мере изричу се решењем које је коначно. Ово решење доставља се без одлагања свим судовима који спроводе стечајне поступке, као и одбору поверилаца у свим поступцима у којима је именован стечајни управник коме је изречена дисциплинска мера.

По пријему решења којим се изриче мера одузимања лиценце стечајни судија разрешава стечајног управника.

По пријему решења којима се изричу мере опомене, јавне опомене и новчане казне, стечајни судија може разрешити стечајног управника или одредити друге мере, укључујући и обавезу добијања посебне сагласности стечајног судије или писаног одобрења одбора поверилаца за све или поједине радње које стечајни управник предузима, ако оцени да самостално поступање стечајног управника може довести до оштећења стечајне масе.

Одредбом члана 29. став 1. Закона о стечају, је прописано да стечајни управници достављју Агенцији тромесечне писане извештаје о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Одредбом члана 29. став 5. прописано је и то да је стечајни управник дужан да достави и завршни рачун Агенцији.

Листа стечајних управника против којих се не води дисциплински потупак и којима није изречена дисциплинска мера за тежу повреду дужности

У складу са чланом 2. ст. 4. и 6. Правилника о саставу и начину именовања дисциплинског већа Агенције за лиценцирање стечајних управника, објављује се Листа активних стечајних управника против којих се не води дисциплински поступак и којима није изречена дисциплинска мера за тежу повреду дужности. Са наведене листе, случајним одабиром бира се један члан и један заменик члана Дисциплинског већа.

pdf

 

Листа активних стечајних управника против којих се не води дисциплински поступак и којима није изречена дисциплинска мера за тежу повреду дужности

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014