.


Поступак стручног надзора над радом стечајног управника

Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, у члану 3. став 1. тачка 2), прописано је да Агенција врши стручни надзор над радом стечајног управника, одузима лиценцу за обављање послова стечајног управника и изриче друге мере прописане овим законом и законом којим се уређује стечај.

Сходно одредбама члана 3. став 2. наведеног закона, Агенција наведене послове обавља као поверене послове.

Одредбом члана 3а Закона прописано је да у вршењу стручног надзора Агенција проверава да ли стечајни управник обавља послове ускладу са прописима којима се уређује стечај.

На поступак стручног надзора, према члану 3з Закона, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак, уколико није другачије прописано овим законом.

Стручни надзор

Стручни надзор обухвата:

 1. увид и анализу извештаја, документације и осталих података које је стечајни управник дужан да доставља у складу са прописима којима се уређује стечај или на захтев Агенције;
 2. непосредни надзор у просторијама стечајног управника и то увидом у акте, пословне књиге, базе података, изводе са рачуна, коресподенцију и друга документа;
 3. узимање изјава од стечајног управника и лица запослених или ангажованих у канцеларији стечајног управника, као и од лица запослених код стечајног дужника или на други начин ангажованих у стечајном поступку, осим ако су та лица законом или другим прописом обавезана на чување пословне или друге тајне;
 4. предузимање других радњи за које Агенција оцени да су неопходне у обављању стручног надзора.

Ако се у поступку вршења стручног надзора утврди да стечајни управник није обављао послове у складу са прописима којима се уређује стечај, Агенција ће изрећи једну или више мера прописаних законом којим се уређује стечај, и то: опомену; јавну опомену; новчану казну; одузимање лиценце.

Према одредби члана 3б Закона овлашћена лица и органи за вршење стручног надзора су: супервизор, дисциплинско веће и директор Агенције.

Супервизор

Послове супервизора може да обавља лице које је запослено у Агенцији и које има:

 1. високу стручну спрему;
 2. најмање три године радног искуства;
 3. положен стручни испит за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Агенције могу се прописати и други услови које супервизор мора да испуњава.

Супервизори имају службену легитимацију, коју издаје директор Агенције.

Дисциплинско већа

Дисциплинско веће: Састав и начин именовања дисциплинског већа ближе прописује Управни одбор Агенције посебним актом.

Супервизор не може бити члан дисциплинског већа у предмету у коме је вршио стручни надзор.

Одредбама члана 3г Закона прописано је да супервизор започиње испитивање рада стечајног управника по службеној дужности или по притужби трећег лица. По извршеном испитивању рада стечајног управника супервизор саставља извештај којим констатује да не постоје неправилности у раду стечајног управника, а у случају да утврди постојање неправилности у раду предлаже покретање дисциплинског поступка, или њихово отклањање у примереном року, ако утврди постојање неправилности мањег значаја које се могу отклонити. Уколико стечајни управник поступи у складу са налогом, супервизор ће у извештају констатовати да су утврђене неправилности отклоњене и да нема основа за покретање дисциплинског поступка.

Чланом 3в Закона прописано је да су стечајни управници и лица запослена или ангажована у канцеларији стечајног управника дужна да:

 1. супервизору омогуће несметано предузимање радњи из члана 3а овога закона;
 2. у поступку пред дисциплинским већем пруже све потребне податке и омогуће увид у сва документа од значаја за спровођење поступка.

Дисциплински поступак

Дисциплински поступак: Одредбама члана 3д Закона прописано је да у случају да је у извештају супервизора утврђено постојање неправилности у раду стечајног управника и предложено покретање дисциплинског поступка, супервизор доставља извештај стечајном управнику и дисциплинском већу, као и подносиоцу притужбе уколико је испитивање рада започето по притужби трећег лица. Уз извештај супервизора дисциплинском већу достављају се и списи предмета ради спровођења дисциплинског поступка.

Дисциплинско веће на основу извештаја покреће дисциплински поступак против стечајног управника.

У дисциплинском поступку стечајном управнику се мора омогућити да се изјасни о свим наводима из извештаја супервизора и да изнесе чињенице и околности од значаја за одлуку дисциплинског већа. Ако дисциплинско веће утврди да није било неправилности у раду стечајног управника, донеће решење о обустави поступка. Ако дисциплинско веће утврди да су постојале неправилности у раду стечајног управника решењем ће изрећи једну или више мера. Наведена решења достављају се стечајном управнику и супервизору који је извршио стручни надзор, као и подносиоцу притужбе уколико је испитивање рада започето по притужби трећег лица. Решења су коначна и против њих се може покренути управни спор.

Дисциплинско веће доноси одлуке већином гласова свих чланова, осим у случају одлуке којом се изриче мера одузимања лиценце која се доноси једногласно.

Повреде дужности стечајног управника

Повреде дужности стечајног управника могу бити лакше или теже повреде дужности, сходно члану 3ђ Закона. Лакшом повредом дужности сматрају се мањи пропусти и неправилности у раду стечајног управника и повреде прописа којима се уређује стечај које немају значајан негативан утицај нити последице на стечајну масу, повериоци или трећа лица. Тежом повредом дужности у смислу овог закона сматрају се већи пропусти и неправилности у раду стечајног управника и повреде прописа којима се уређује стечај које имају значајан негативан утицај и последицe на стечајну масу, повериоце или трећа лица. Тежом повредом дужности сматраће се и непоступање по налогу супервизора као и поновљено или континуирано ускраћивање сарадње овлашћеним лицима Агенције, односно онемогућавање Агенције у вршењу стручног надзора.

Према члану 3е Закона, у случају лакше повреде дужности дисциплинско веће може изрећи опомену, јавну опомену и новчану казну. Новчана казна се може изрећи у износу од 10.000,00 до 100.000,00 динара, а у случају понављања лакше повреде у износу до 200.000,00 динара. У случају теже повреде дужности дисциплинско веће може изрећи јавну опомену, новчану казну и меру одузимања лиценце. Новчана казна се може изрећи у износу од 100.000,00 до 1.000.000,00 динара.

Одузимање лиценце и брисање из именика

Одузимање лиценце стечајном управнику и брисање из именика стечајних управника прописано је чланом 3ж Закона, у случају да:

 1. стечајни управник поднесе захтев за брисање из именика стечајних управника;
 2. стечајни управник престане да буде држављанин Републике Србије;
 3. стечајни управник буде правноснажно лишен пословне способности;
 4. је стечајни управник правноснажном пресудом осуђен за кривично дело које га чини недостојним за бављење професијом стечајног управника или за кривично дело за које је запрећена казна преко пет година затвора.

Директор Агенције доноси решење о брисању стечајног управника из именика стечајних управника у случају смрти стечајног управника.

Решења која су напред наведена су коначна и против њих се може покренути управни спор.


Developed by Belit d.o.o 2014