Последње освежавање базе података: 24.03.2023 01:47


Aгенција

Реформa стечајног законодавства у Србији започела је доношењем новог закона о стечајном поступку („Службени гласник РС број 84/04), који је почео да се примењује 2. фебруара 2005. године. Поред низа новина којe је овај закон унео у стечајни систем Србије, по први пут се предвиђа постојање Агенције за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту АЛСУ). Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 84/04, 104/09 и 89/15) основана је АЛСУ која је почела са радом 24. фебруара 2005. године, са циљем да прати развој професије стечајног управника и врши надзор над радом лиценцираних стечајних управника.

Новим прописима којима се уређује стечај донетим 2010. године, нарочито Законом о стечају и Законом и изменама и допунама Закона о АЛСУ, јасније су дефинисани положај, права и обавезе АЛСУ као и овлашћења из делокруга рада АЛСУ као регулаторног тела, нарочито у делу надзора, на који начин ће се отклонити правне празнине и проблеми настали у пракси за време примене претходних прописа. Законом о изменама и допунама Закона о АЛСУ од 4. новембра 2015. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника поверен је још један врло важан посао, а то је обављање послова стечајног управника у стечајним поступцима који се спроводе над правним лицима која су са већинским јавним или друштвеним капиталом, као и у поступцима када се током поступка стечаја промени власничка структура стечајног дужника тако да стечајни дужник постане правно лице са већинским јавним капиталом, у складу са законом којим се уређује стечај.

Основни задаци

Основни задаци и поверени послови Агенције за лиценцирање стечајних управника по Закону о Агенцији за лиценцирање стечајних управника (“Службени гласник РС”, број 84/04, 104/09 и 89/15) су:

 1. Издавање и обнављање лиценцe за обављање послова стечајног управника
 2. Организовање и спровођење полагања стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника
 3. Вршење стручног надзора над радом стечајног управника, одузимање лиценце за обављање послова стечајног управника и изрицање других мера прописаних овим законом и законом којим се уређује стечај
 4. Вођење Именика стечајних управника
 5. Послови стечајног управника

Поред ових послова, АЛСУ обавља и друге послове по закону и то:

 1. издаје обавезујућа упутства стечајним управницима када је то потребно ради уједначавања примене прописа којима се уређује стечај;
 2. припрема предлог националних стандарда за управљање стечајном масом и предлог кодекса етике стечајних управника;
 3. прати примену прописа којима се уређује стечај;
 4. прикупља и обрађује податке од значаја за спровођење стечајног поступка;
 5. обавља и друге послове ради унапређења и развоја професије стечајног управника;
 6. обавља и друге послове, у складу са прописима којима се уређује стечај и са статутом Агенције.

Циљеви АЛСУ

Реформом стечајног законодавства започетом 2005. године, а потом и новим прописима из области стечаја усвојеним 2010. године и 2014. године, створени су повољни услови да се из привредног система у што краћем року елиминишу они привредни субјекти који више немају економских оправдања за даљу егзистенцију, чиме се у знатној мери створила повољна клима да српска привреда у будућности постане атрактивнија и привлачнија за улагања.

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014