.


Aгенција

Агенција за лиценцирање стечајних управника (у даљем текту: Агенција) почиње са радом 24. фебруара 2005. године након ступања на снагу Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 84/04). Оснивање Агенције створило је услове за праћење развоја професије стечајног управника и вршење надзора над радом лиценцираних стечајних управника. Изменама и допунама наведеног Закона од 4. новембра 2015. године, поред постојећих поверених послова, Агенцији је поверено и обављање послова стечајног управника у стечајним поступцима који се спроводе над правним лицима која су са већинским јавним или друштвеним капиталом, као и у поступцима када се током поступка стечаја промени власничка структура стечајног дужника тако да стечајни дужник постане правно лице са већинским јавним капиталом, у складу са законом којим се уређује стечај.

Седиште Агенције је у Београду а тренутно, ван седишта, Агенција има и своју подручну унутрашњу јединицу у Новом Саду. Агенција својим стручним и регулаторним пословима у сарадњи са ресорним министарством и другим институцијама у Републици Србији, континуирано побољшава стечајни поступак и поступања у стечајном поступку у складу са водећом европском и светском праксом. Тим поводом Агенција додатно сарађује и са бројним међународним институцијама које се баве стечајним правом а и сама је чланица Међународне асоцијације стечајних регулатора – International Association of Insolvency Regulators (IAIR) и активно учествује у раду овог удружења. Последично, сагледавајући  делокруг послова, иновативна решења,  стручност кадрова и искуство, Агенција представља водећу институцију у области стечаја у Републици Србији.

Основни задаци

Агенције за лиценцирање стечајних управника обавља следеће послове:

 • Издавање и обнављање лиценцe за обављање послова стечајног управника
 • Организовање и спровођење полагања стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника
 • Вршење стручног надзора над радом стечајног управника, одузимање лиценце за обављање послова стечајног управника и изрицање других мера прописаних овим законом и законом којим се уређује стечај
 • Вођење Именика стечајних управника
 • Послови стечајног управника
 • Издаје обавезујућа упутства стечајним управницима када је то потребно ради уједначавања примене прописа којима се уређује стечај
 • Припрема предлог националних стандарда за управљање стечајном масом и предлог кодекса етике стечајних управника
 • Прати примену прописа којима се уређује стечај
 • Прикупља и обрађује податке од значаја за спровођење стечајног поступка;

Поред наведених, Агенција обавља и друге послове у складу са прописима којима се уређује стечај и са статутом Агенције. Такође, обавља и друге послове ради унапређења и развоја професије стечајног управника.

Циљеви АЛСУ
 • стручно и ефикасно обављање послова стечајног управника;
 • ефикасан систем надзора над радом стечајних управника као и једнообразно спровођење оцене рада стечајних управника;
 • стандардизован рад свих лиценцираних стечајних управника;
 • већи ниво стручности и стандарда саме професије као и квалитет рада стечајних управника;
 • промовисање и унапређење професије стечајног управника, законитост и већи степен одговорности, подизање стручних критеријума неопходних за успешно обављање ове делатности;
 • транспарентност рада;
 • стварање сигурности за повериоце да ће се над њиховим дужником који је постао инсолвентан, спровести ефикасан, брз и законит стечајни поступак, у циљу њиховог сразмерног намирења
 • остваривање задатака утврђених Законом о јавним агенцијама, Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Статутом Агенције, те другим програмским документима Агенције.


Developed by Belit d.o.o 2014