.


Лиценца за обављање послова стечајног управника

Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 84/04, 104/09 и 89/15), чланом 3. став 1. тачка 1. прописано је да је један од поверених послова Агенције за лиценцирање стечајних управника издавање и обнављање лиценце за обављање послова стечајног управника.

Законом о стечају („Службени гласник РС“, број 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18), чланом 23. и 24. прописани су услови за издавање и обнављање лиценце.

Правилником о начину издавања и обнављања лиценце за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС“ број 22/10), ближе је уређен начин издавања и обнављања лиценце за обављање послова стечајног управника.


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik