.


Испитна комисија

Стручни испит полаже се пред испитном комисијом коју образује директор Агенције (у даљем тексту: Комисија), по претходно прибављеној сагласности министра надлежног за послове стечаја.

Комисија има пет чланова који су стручна лица из области стечајног и привредног права, рачуноводства, банкарства и финансија која имају положен стручни испит.

Председник и чланови Комисије имају мандат од две године, са могућношћу реизбора.

Комисија има председника кога поставља директор Агенције решењем о образовању комисије.

Директор Агенције, након истека мандата Испитне комисије oбразоване 2021. године, а по претходно добијеној сагласности Министра привреде број 119-01-246/2023-02 од 21. јула 2023. године, дана 02. августа 2023. године, донео је решење II број 05-1004/2019-16 о образовању нове испитне комисије.

За чланове Комисије именују се:

  1. Мирослав Николић, дипл. правник;
  2. Јасминка Обућина, дипл. правник;
  3. Дејан Миловановић, дипл. економиста;
  4. Јован Јовановић, дипл. правник;
  5. Душко Пантић, дипл.економиста.

pdf1 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik