.
недеља,17.08.14 test

Стручни испит за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника – 25. октобар 2014. године

Позивају се заинтересовани да, у складу са одлуком директора Агенције и огласом о полагању стручног испита, Агенцији поднесу пријаве за полагање испита.

Уз пријаву за полагање (образац пријаве се налази у наставку обавештења), коју је потребно читко попунити, доставити следеће:

  1. Уверење о држављанству (копија или оригинал, не старије од 6 месеци)
  2. Копија личне карте
  3. Доказ о уплати цене за обраду пријаве и полагање стручног испитау укупном износу од 16.000,00 динара, а у складу са Тарифом о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“, број 46/13)

Уплату извршити на жиро рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника број: 840-957627-96 Прималац: Агенција за лиценцирање стечајних управника; Сврха уплате: полагање стручног испита; без позива на број.

Пријаве се подносе лично или поштом на адресу Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд Кнеза Михаила бр. 1-3, са назнаком: „за полагање стручног испита “.

Рок за подношење пријава је 3. октобар 2014. године.

Агенција ће одбацити пријаве поднете по истеку наведеног рока.

Кандидат има право да повуче пријаву, најкасније 7 дана пре дана одржавања испита, у ком случају нема право на враћање уплаћених трошкова за полагање испита.

Уколико кандидат недође на испит а пријаву није повукао, сматра се да није положио испит.

У наведеном случају, као и у случају да кандидат није могао да присуствује испиту из нарочито оправданих разлога (болест, смртни случај и сл.), уплаћени трошкови за полагање испитавраћају се кандидату.

Одлуку о враћању трошкова из претходног става доноси Агенција.

Информације о испиту се могу добити и на телефон Агенције: 011/2636-993, сваког радног дана, у времену од 12-14 часова.

ОГЛАС

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Правилник о начину и програму полагања стручног испита

Правни извори релевантни за полагање стручног испита


Developed by Belit d.o.o 2014