.
среда,19.02.14

Портал судова Србије

Портал судова Србије успостављен од стране Министарства правде и државне управе Републике Србије биће поново јавно доступан на веб адреси www.portal.sud.rs од 24. фебруара 2014. године.

Решењем Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број 011-00-00017/2012-05 од 12.12.2013. године, је привремено обустављен рад Портала до отклањања недостатака наведених у Решењу, односно објављивања имена и презимена учесника у поступку као и њихових адреса у оквиру извршног, ванпарничног, парничног и кривичног поступка, као и поступка у радним споровима.

Сходно томе, Портал судова Србије ће садржати податке чија је обрада према решењу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број 011-00-00017/2012-05 од 12.12.2013. године, могућа, а то су:

  • Општи подаци о судовима (врсте судова и њихове надлежности, адресе седишта, контакт телефони као и други основни подаци о судовима);
  • Сервис „Ток предмета“ – сервис који омогућује праћење предмета одређених судских уписника, и то информације да је одређено писмено запримљено у суд, да је одређени акт суда експедован, подаци о заказаним рочиштима итд., уз ограничења која произлазе из наведеног Решења Повереника;
  • Сервис „Атлас правосуђа“ – вишејезични сервис који садржи информације значајне за међународну правну помоћ, односно информације корисне за стране грађане и установе којима треба приступ нашем правосуђу, укључујући и могућност претраге надлежних судова према поштанском броју или називу места;
  • Сервис „Регистар извршних дужника“ – сервис који омогућује увид у Књигу извршних дужника коју су основни и привредни судови дужни да воде у извршном поступку на основу Закона о извршењу и обезбеђењу као и Судског пословника.

У оквиру сервиса „Ток предмета“ претрага података ће бити једино могућа преко означеног броја предмета у надлежном суду.

Овако доступан Портал ће на овај начин омогућити увид у податке на које сваки грађанин има право, поштујући одредбе закона које гарантују заштиту података о личности, а у складу са наведеним решењем Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.


Developed by Belit d.o.o 2014