.
Wednesday,19.02.14

Portal sudova Srbije

Portal sudova Srbije uspostavljen od strane Ministarstva pravde i državne uprave Republike Srbije biće ponovo javno dostupan na veb adresi www.portal.sud.rs od 24. februara 2014. godine.

Rešenjem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti broj 011-00-00017/2012-05 od 12.12.2013. godine, je privremeno obustavljen rad Portala do otklanjanja nedostataka navedenih u Rešenju, odnosno objavljivanja imena i prezimena učesnika u postupku kao i njihovih adresa u okviru izvršnog, vanparničnog, parničnog i krivičnog postupka, kao i postupka u radnim sporovima.

Shodno tome, Portal sudova Srbije će sadržati podatke čija je obrada prema rešenju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti broj 011-00-00017/2012-05 od 12.12.2013. godine, moguća, a to su:

  • Opšti podaci o sudovima (vrste sudova i njihove nadležnosti, adrese sedišta, kontakt telefoni kao i drugi osnovni podaci o sudovima);
  • Servis „Tok predmeta“ – servis koji omogućuje praćenje predmeta određenih sudskih upisnika, i to informacije da je određeno pismeno zaprimljeno u sud, da je određeni akt suda ekspedovan, podaci o zakazanim ročištima itd., uz ograničenja koja proizlaze iz navedenog Rešenja Poverenika;
  • Servis „Atlas pravosuđa“ – višejezični servis koji sadrži informacije značajne za međunarodnu pravnu pomoć, odnosno informacije korisne za strane građane i ustanove kojima treba pristup našem pravosuđu, uključujući i mogućnost pretrage nadležnih sudova prema poštanskom broju ili nazivu mesta;
  • Servis „Registar izvršnih dužnika“ – servis koji omogućuje uvid u Knjigu izvršnih dužnika koju su osnovni i privredni sudovi dužni da vode u izvršnom postupku na osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju kao i Sudskog poslovnika.

U okviru servisa „Tok predmeta“ pretraga podataka će biti jedino moguća preko označenog broja predmeta u nadležnom sudu.

Ovako dostupan Portal će na ovaj način omogućiti uvid u podatke na koje svaki građanin ima pravo, poštujući odredbe zakona koje garantuju zaštitu podataka o ličnosti, a u skladu sa navedenim rešenjem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik