Последње освежавање базе података: 05.03.2021 12:17
уторак,05.01.21 apr

Важне новине из Агенције за привредне регистре које важе од 1. јануара 2021. године

Регистар пружалаца рачуноводствених услуга

Обавештавамо вас да ће Агенција за привредне регистре од 1. јануара 2021. године почети да води Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, као јединствену, централну, електронску базу података о правним лицима и предузетницима, који имају регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга и дозволу за пружање тих услуга коју издаје Комора овлашћених ревизора.

Регистар пружалаца рачуноводствених услуга представља потпуно нови регистар установљен Законом о рачуноводству, у којем треба да се воде подаци о пружаоцима рачуноводствених услуга, као посебној категорији правних лица и предузетника, која до ступања на снагу овог закона као таква није ни постојала.

За обављање послова пружања рачуноводствених услуга, ови субјекти морају да испуњавају посебне услове, тј. да имају дозволу за пружање рачуноводствених услуга коју издаје Комора овлашћених ревизора и морају да буду уписани у овај Регистар.

Полазећи од чињенице да се ради о значајним новинама, овим правним лицима и предузетницима остављена је могућност да своје пословање ускладе са одредбама закона до 1. јануара 2023. године. До тог дана, сви они који желе да наставе са обављањем поменутих послова морају да добију дозволу од Коморе и буду уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.

На интернет страници Агенције, у одељку Регистри/Пружаоци рачуноводствених услуга, биће објављене све информације везане за вођење Регистра, упутства за подношење захтева за упис у Регистар, као и обрасци захтева за упис промена чији елементи су имплементирани у посебну апликацију Агенције.

Регистар финансијског лизинга

Такође вас обевештавамо да ће Регистар финансијског лизинга од 1. јануара 2021. године прећи на потпуно дигитални начин рада

У циљу дигитализације што већег броја сервиса и услуга Агенције за привредне регистре, обавештавамо кориснике да ће Регистар финансијског лизинга од 1. јануара 2021. године прећи на потпуно дигитални начин рада.

Поред подношења пријава за регистрацију уговора о финансијском лизингу, у Регистру финансијског лизинга ће од Нове године бити омогућено подношење свих осталих врста регистрационих пријава електронским путем.

У току 2019. и 2020. године је кроз пројекат Унапређење и развој система е-регистрације у Регистру финансијског лизинга, захваљујући којем је корисницима омогућено подношење свих захтева у електронској форми. Осим тога, израђен је и сервис за преузимање података и докумената, укључујући и сервис за потребе Министарства унутрашњих послова, који ће омогућити електронско достављање овлашћења за регистрацију возила набављених путем финансијског лизинга.

У одељку Регистар финансијског лизинга и на страници Услуге Агенције за привредне регистре, у делу еСервиси, биће објављене све информације о услузи еРегистрација у Регистру финансијског лизинга.

Централнa евиденцијa стварних власника

Новина у Агенцији за привредне регистре јесте и да ће од почетка 2021. године почети са издавањем извода и потврда из Централне евиденције стварних власника.

Агенција ће издавати извод са подацима о стварним власницима регистрованог субјекта.

Такође, заинтересовани корисници моћи ће да добију потврду из Централне евиденције са историјским подацима о стварним власницима регистрованог субјекта (потврда за регистрованог субјекта), као и  потврду да је неко физичко лице уписано, или је било уписано, као стварни власник регистрованог субјекта (потврда за физичко лице).

Захтев се може поднети електронским путем, преко система за централизовано пријављивање корисника АПР (и у том случају се и накнада за издавање извода или потврде плаћа електронски), или у писаној форми, на посебном обрасцу који је доступан преко интернет странице Агенције.

Уколико се захтев подноси у писаној форми, уз исти се прилаже и доказ о уплати накнаде за издавање извода, односно потврде.

Подносилац има могућност да бира начин издавања документа без обзира на начин подношења, јер Агенција може  издати извод  или потврду у форми електронског документа, или у папирној форми.

Извод ће се добијати одмах у Агенцији, односно у њеним организационим јединицама, ако се захтев преда лично, док ће се потврде у папирној форми издавати у року од 2 дана од подношења захтева.

Извод или потврда, који се наручују преко система за централизовано пријављивање корисника, у електронском облику, моћи ће да се преузме одмах након извршеног плаћања накнаде.

Регистар залоге

И последња, али не и мање битна вест је да ће Регистар залоге од 1. јануара регистровати два нова средства обезбеђења.

Агенција за привредне регистре ће од 1. јануара 2021. године почети са регистрацијом два нова уговора у Регистру заложног права на покретним стварима и правима – уговора о залози са предајом предмета залоге у државину повериоца и уговора о продаји покретних ствари са задржавањем права својине ради обезбеђења продавчевог потраживања до исплате цене у потпуности.

То су новине прописане последњим изменама Закона о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у регистар, којима је успостављен јединствен правни оквир за сва средства обезбеђења. Подношење електронских пријава биће омогућено 1. јула 2022. године.

На сајту је објављен Правилник о садржини Регистра заложног прва на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију (“Службени гласник РС”, бр. 71 од 4. октобра 2019, 156 од 25. децембра 2020), који ближе уређује садржину Регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацију потребну за регистрацију или брисање података.

Извор: https://www.apr.gov.rs

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014