Poslednje osvežavanje baze podataka: 09.06.2023 11:55
Tuesday,05.01.21 apr

Važne novine iz Agencije za privredne registre koje važe od 1. januara 2021. godine

Registar pružalaca računovodstvenih usluga

Obaveštavamo vas da će Agencija za privredne registre od 1. januara 2021. godine početi da vodi Registar pružalaca računovodstvenih usluga, kao jedinstvenu, centralnu, elektronsku bazu podataka o pravnim licima i preduzetnicima, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga i dozvolu za pružanje tih usluga koju izdaje Komora ovlašćenih revizora.

Registar pružalaca računovodstvenih usluga predstavlјa potpuno novi registar ustanovlјen Zakonom o računovodstvu, u kojem treba da se vode podaci o pružaocima računovodstvenih usluga, kao posebnoj kategoriji pravnih lica i preduzetnika, koja do stupanja na snagu ovog zakona kao takva nije ni postojala.

Za obavlјanje poslova pružanja računovodstvenih usluga, ovi subjekti moraju da ispunjavaju posebne uslove, tj. da imaju dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga koju izdaje Komora ovlašćenih revizora i moraju da budu upisani u ovaj Registar.

Polazeći od činjenice da se radi o značajnim novinama, ovim pravnim licima i preduzetnicima ostavlјena je mogućnost da svoje poslovanje usklade sa odredbama zakona do 1. januara 2023. godine. Do tog dana, svi oni koji žele da nastave sa obavlјanjem pomenutih poslova moraju da dobiju dozvolu od Komore i budu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Na internet stranici Agencije, u odelјku Registri/Pružaoci računovodstvenih usluga, biće objavlјene sve informacije vezane za vođenje Registra, uputstva za podnošenje zahteva za upis u Registar, kao i obrasci zahteva za upis promena čiji elementi su implementirani u posebnu aplikaciju Agencije.

 

Registar finansijskog lizinga

Takođe vas obeveštavamo da će Registar finansijskog lizinga od 1. januara 2021. godine preći na potpuno digitalni način rada

U cilјu digitalizacije što većeg broja servisa i usluga Agencije za privredne registre, obaveštavamo korisnike da će Registar finansijskog lizinga od 1. januara 2021. godine preći na potpuno digitalni način rada.

Pored podnošenja prijava za registraciju ugovora o finansijskom lizingu, u Registru finansijskog lizinga će od Nove godine biti omogućeno podnošenje svih ostalih vrsta registracionih prijava elektronskim putem.

U toku 2019. i 2020. godine je kroz projekat Unapređenje i razvoj sistema e-registracije u Registru finansijskog lizinga, zahvalјujući kojem je korisnicima omogućeno podnošenje svih zahteva u elektronskoj formi. Osim toga, izrađen je i servis za preuzimanje podataka i dokumenata, uklјučujući i servis za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, koji će omogućiti elektronsko dostavlјanje ovlašćenja za registraciju vozila nabavlјenih putem finansijskog lizinga.

U odelјku Registar finansijskog lizinga i na stranici Usluge Agencije za privredne registre, u delu eServisi, biće objavlјene sve informacije o usluzi eRegistracija u Registru finansijskog lizinga.

 

Centralna evidencija stvarnih vlasnika

Novina u Agenciji za privredne registre jeste i da će od početka 2021. godine početi sa izdavanjem izvoda i potvrda iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika.

Agencija će izdavati izvod sa podacima o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta.

Takođe, zainteresovani korisnici moći će da dobiju potvrdu iz Centralne evidencije sa istorijskim podacima o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta (potvrda za registrovanog subjekta), kao i  potvrdu da je neko fizičko lice upisano, ili je bilo upisano, kao stvarni vlasnik registrovanog subjekta (potvrda za fizičko lice).

Zahtev se može podneti elektronskim putem, preko sistema za centralizovano prijavlјivanje korisnika APR (i u tom slučaju se i naknada za izdavanje izvoda ili potvrde plaća elektronski), ili u pisanoj formi, na posebnom obrascu koji je dostupan preko internet stranice Agencije.

Ukoliko se zahtev podnosi u pisanoj formi, uz isti se prilaže i dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda, odnosno potvrde.

Podnosilac ima mogućnost da bira način izdavanja dokumenta bez obzira na način podnošenja, jer Agencija može  izdati izvod  ili potvrdu u formi elektronskog dokumenta, ili u papirnoj formi.

Izvod će se dobijati odmah u Agenciji, odnosno u njenim organizacionim jedinicama, ako se zahtev preda lično, dok će se potvrde u papirnoj formi izdavati u roku od 2 dana od podnošenja zahteva.

Izvod ili potvrda, koji se naručuju preko sistema za centralizovano prijavlјivanje korisnika, u elektronskom obliku, moći će da se preuzme odmah nakon izvršenog plaćanja naknade.

 

Registar zaloge

I poslednja, ali ne i manje bitna vest je da će Registar zaloge od 1. januara registrovati dva nova sredstva obezbeđenja.

Agencija za privredne registre će od 1. januara 2021. godine početi sa registracijom dva nova ugovora u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima – ugovora o zalozi sa predajom predmeta zaloge u državinu poverioca i ugovora o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti.

To su novine propisane poslednjim izmenama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar, kojima je uspostavlјen jedinstven pravni okvir za sva sredstva obezbeđenja. Podnošenje elektronskih prijava biće omogućeno 1. jula 2022. godine.

Na sajtu je objavlјen Pravilnik o sadržini Registra založnog prva na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (“Službeni glasnik RS”, br. 71 od 4. oktobra 2019, 156 od 25. decembra 2020), koji bliže uređuje sadržinu Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciju potrebnu za registraciju ili brisanje podataka.

 

Izvor: https://www.apr.gov.rs

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014