.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЗАДРУГАР Чачак
Место: Чачак
Датум објаве огласа: 14.04.2015
Датум продаје: 18.05.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 54.858.833,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Целина 1: Предмет продаје у овој продајној целини је стечајни дужник као правно лице. Најважнију имовину стечајног дужника чине:  Фарма у Трнави капацитета око 20000 кока носиља који се налази на кат. пар. 736 КО Трнава са пратећеим објектима за осплуживање фарме и опремом која се у тим објектима налази.  Управна зграда и продавница изграђени на кат.парцели 867 КО Трнава са опремом у објектима.  Фарма у Атеници укупног капацитета (стара и нова фарма) око 30000 кока носиља, који се налазе на кат. пар. 368/1 КО Атеница са пратећим објектима и опремом у тим објектима;На земљишту на ком је фарма изграђена постоји спор по основу реституције па купац куповином правног лица са ризиком исхода по овом спору.  Сушара у Парменцу, која се налази на кат. пар. 98/1 КО Парменац са опремом у тој згради.  ½ od Пословне зграде у ул.Драгише Мишовић која је изграђена у Чачку изграђена на кат.парцели1954 КО Чачак, који објекат је са спорним својинским правом и купац преузима ризик овог спора.  Део магацина у Виљуши изграђена на кат.парцели 870/2 КО Виљуша.  Продавница у Лозници изграђена на кат.парцели 548/3 КО Чачак са опремом у објекту.  Продавница у Атеници изграђена на кат.парцели 6902/1 КО Чачак са опремом у објекту.  Продавница у Горњој Атеници која је изграђена на кат.парцели 1719 КО Атеница са опремом.  Продајни простор на пијацу са статусом према елаборату о процени имовине.  Земљиште у својини стечајног дужника и са правом коришћења у складу са елаборатом о процени имовине који потенцијални купац пре куповине мора самостално проверити због спорних података.  припадајућа опрема,залихе, у складу са спецификацијама из процене имовине стечајног дужника у свему према спецификацији у прилогу продајне документације.  потраживања према елаборату о процени имовине. Напомена: Спорна имовинска и друга статусна права на имовини су дата у елеборату о процени и продајној докумнетацији.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Нешковић Милић
Телефон: 063/285-617
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik