.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: СТЕЧАЈНА МАСА МАЧКАТИЦА АД
Место: Сурдулица
Датум објаве огласа: 24.02.2015
Датум продаје: 26.03.2015
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 652.172.428,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Најважнија имовина стечајног дужника: 1. Земљиште на кп.бр. 3261 КО Сурдулица, са обимом удела 1/1; 2. Грађевински објекти постојећи на кп.бр. 3261 КО Сурдулица – објекти за производњу у оквиру комплекса АД Мачкатица у стечају Сурулица, од редног броја 1. до редног броја 22., према спецификацији из продајне документације; 3. Опрема за производњу сивих ливова, металне сачме и брусних плоча и др.,према спецификацији из продајне документације; 4. Залихе материјала, полупроизвода, готових производа и др., према спецификацији из продајне документације. Јавно отварање понуда одржаће се дана 26.03.2015. године у 12:00 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси: Канцеларија Стечајног управника Милета Денића, Лесковац, улица Ратка Павловића бр. 8.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Миле Денић
Телефон:
Е-маил: 065/844-77-22
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik