.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: LOLA FLUIDOMATIK - СТЕЧАЈНА МАСА
Место: Београд
Датум објаве огласа: 20.02.2015
Датум продаје: 27.03.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 133.898.710,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовинска целина бр. 1: Непокретна имовина стечајног дужника на адреси Тошин бунар бр. 41, у Земуну, Београд, и то: 1. Портирница, укупне површине 14 м², на катастарској парцели бр. 2132, КО Земун, уписана у лист непокретности бр. 9123, као зграда бр. 3, помоћна зграда, објекат изграђен без одобрења за градњу, и налази се у државини стечајног дужника са обимом удела 1/1; 2. Фабричка зграда, укупне површине 1647 м². Објекат изграђен на кат.парцели 2132 и уписан у лист непокретности 9123 КО Земун као зграда број 1, зграда пословних услуга - фабричка зграда (ЗК тело II), објекат преузет из земљишне књиге, и налази се у власништву стечајног дужника са обимом удела 1/1. У објекат укључен је димњак котларнице, који је укњижен као посебан објекат изграђен делом од 3 м2 на кат.парцели 2132 (на копији плана означен као објекат бр.5), а другим делом од 3 м2 на кат.парцели 2133 (на копији плана означен као објекат бр.9); 3. Трафостаница, укупне површине 22 м². Објекат изграђен на кат.парцели 2132 и уписан у лист непокретности 9123 КО Земун као зграда број 2, трафостаница (ЗК тело III), објекат преузет из земљишне књиге, и налази се у власништву стечајног дужника са обимом удела 1/1; 4. Производна хала, укупне површине 2880 м². Објекат изграђен на катастарским парцелама 2130/6, 2128/2, 2130/4, 2130/5, 2131/2 и 2132 и уписан у лист непокретности 9123 КО Земун као зграда број 1 на катастарској парцели 2130/6, зграда пословних услуга - производна хала (ЗК тело IV), објекат преузет из земљишних књига, и налази се у власништву стечајног дужника са обимом удела 1/1; 5. Фарбара, укупне површине 317 м². Објекат изграђен на катастарским парцелама 2129 и 2128/1 и уписан у лист непокретности 10283 КО Земун као зграда број 1, зграда пословних услуга - фарбара (ЗК тело V), објекат преузет из земљишне књиге, и налази се у власништву стечајног дужника са обимом удела 1/1; 6. Складиште-магацин, укупне површине 300 м². Објекат изграђен на кат.парцели 2128/2 и уписан у лист непокретности 9123 КО Земун као зграда број 1, зграда пословних услуга - складиште - магацин (ЗК тело VI), објекат преузет из земљишне књиге, и налази се у власништву стечајног дужника са обимом удела 1/1; 7. Објекат у дворишту (уз халу), укупне површине 119 м². Објекат изграђен на катастарским парцелама 2130/6, 2130/3 и 2130/9 и уписан у лист непокретности 9123 КО Земун као зграда број 2 на кат.парцели 2130/6, пословна зграда за коју није утврђена делатност, објекат изграђен без одобрења за градњу, и налази се у државини стечајног дужника са обимом удела 1/1; 8. Барака-гаража, укупне површине 178 м². Објекат изграђен на катастарској парцели 2128/2 и уписан у лист непокретности 9123 КО Земун као зграда број 3, зграда за коју није позната намена, објекат изграђен без одобрења за градњу, и налази се у државини стечајног дужника са обимом удела 1/1; Јавно надметање одржаће се дана 27.03.2015. године у 12 часова у Београду, ул. Мајке Јевросиме бр.51 (зграда „Универзал-Холдинг“ а.д. у стечају), VI спрат, канцеларија стечајног управника.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Раде Радуловић
Телефон: 063/350-408
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik