.
уторак,07.07.20

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТЕЧАЈНЕ УПРАВНИКЕ

– ИЗВЕШТАВАЊЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ О КРЕДИТНИМ ПОСЛОВИМА СА ИНОСТРАНСТВОМ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТAВA У СТЕЧАЈУ –

 

У циљу обезбеђивања поузданих и благовремених података о кредитним пословима са иностранством, Народна банка Србије (у даљем тексту: НБС) је у складу и на основу члана 24. Закона о девизном пословању („Службени гласник РСˮ, бр. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18) донела Одлуку о извештавању о кредитним пословима са иностранством („Службени гласник РСˮ, бр. 56/13, 4/15 и 42/20), којом је прописана обавеза домаћим привредним друштвима, укључујући и привредна друштва у стечају, или над којима је окончан стечајни поступак, да о свим променама по кредитним пословима са иностранством извештавају НБС у року од десет дана од настанка промене.

Предметну Одлуку, као и Образац КЗ-2 (Извештај о кредитном задужењу), можете преузети на интернет страни НБС www.nbs.rs/internet/cirilica/20/index_ino.html

НБС је дописом од 26. јуна 2020. године обавестила Агенцију за лиценцирање стечајних управника, да је у поступку праћења извештавања о кредитним пословима са иностранством, у претходном периоду у више случајева уочен изостанак извештавања, односно значајно кашњење у предметном извештавању код привредних друштава који су у поступку стечаја, односно над којима је окончан стечајни поступак.

Неизвештавање, односно кашњење у извештавању доводи до неажурних података о спољном дугу и до приказивања нетачног стања спољног дуга и индикатора спољне задужености државе, што утиче и на кредитни рејтинг земље. Поред тога, наведено понашање отежава НБС да правовремено располаже поузданим подацима о економским токовима са иностранством, као и да сачињава прецизну статистику платног биланса, чији су саставни део и подаци о стању и промету по спољном дугу.

Имајући све напред наведено у виду, укључујући и чињеницу да је за кршење обавезе прописане чланом 33. став 6. Закона о девизном пословању предвиђена прекршајна одговорност правног лица у стечају и одговорног лица у правном лицу – стечајног управника, у складу са чл. 59. став 1. тачка 66) и 59. став 2. истог Закона, обавештавамо све стечајне управнике о њиховој обавези законитог поступања и поштовања свих важећих закона и прописа Републике Србије, укључујући благовремено извештавање НБС о свим променама по кредитним пословима са иностранством, под претњом последица пропуштања.

Поред тога, обавештавамо стечајне управнике да ће НБС наставити да у најкраћем року на захтев стечајног управника, као заступника привредног друштва у стечају, доставља све расположиве податке о кредитним пословима са иностранством тог привредног друштва.


Developed by Belit d.o.o 2014