.


Vesti

Monday,09.03.15

Informativno-instruktivni seminar „ REORGANIZACIJA i UPPR“ – mart 2015

Informativno-instruktivni seminar „ REORGANIZACIJA i UPPR“ koji se održava u subotu: 14. marta 2015. od 9,30 do 14,00 sati u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/I Izmene i dopune Zakona o stečaju, koje su stupile na snagu 13. avgusta 2014. godine uticale su na primenu instituta REORGANIZACIJE. Na ovom seminaru će se posebna pažnja posvetiti postupku reorganizacije kroz dosadašnju praksu,…

Saznaj više
Wednesday,04.03.15 REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG DANA 22.10.2016. GODINE

Novi ispitni rokovi za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence stečajnog upravnika

Obaveštavamo zainteresovane kandidate da Agencija planira da u 2015. godini održi dva ispitna roka za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika. Prvi ispitni rok biće održan krajem maja meseca 2015. godine, a drugi ispitni rok u oktobru mesecu 2015. godine. Obaveštenje o tačnom datumu, vremenu i mestu održavanja svakog stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom…

Saznaj više
Tuesday,03.03.15 statistika postupaka m

Objavljena statistika stečajnih postupaka – mart 2015

Objavlјeni statistički podaci, kojima raspolaže Agencija na dan 02.03.2015. godine, o stečajnim postupcima koji su u toku, otvorenim stečajnim postupcima u 2015. godini, obustavlјenim stečajnim postupcima, zaklјučenim stečajnim postupcima, prosečnom vremenu trajanja stečajnog postupka, broju stečajnih postupaka pokrenutih po Privrednim sudovima. Na teritoriji Republike Srbije trenutno su u toku 1864 stečajna postupka. U toku 2015. godini otvorenо је 31 stečajnih…

Saznaj više
Monday,02.03.15

Lista aktivnih stečajnih upravnika protiv kojih se ne vodi disciplinski postupak i kojima nije izrečena disciplinska mera za težu povredu dužnosti

U skladu sa članom 2. st. 4. i 6. Pravilnika o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, objavljuje se Lista aktivnih stečajnih upravnika protiv kojih se ne vodi disciplinski postupak i kojima nije izrečena disciplinska mera za težu povredu dužnosti. Sa navedene liste, slučajnim odabirom bira se jedan član i jedan zamenik člana Disciplinskog veća….

Saznaj više
Tuesday,24.02.15 vlada-republike-srbije

Program rada i finansijski plan ALSU za 2015. godinu

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim agencijama (“Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) Vlada Republike Srbije je donela rešenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan…

Saznaj više

Developed by Belit d.o.o 2014