Poslednje osvežavanje baze podataka: 19.02.2019 - 6:36


Prodaje

Od: Do:

Broj rezultata pretrage: 10.550


Datum otvaranja: 06.03.2019,Ime kompanije: ИНВЕСТЕКСПОРТ ГРУПА

Локали у Параћину и Кусадку

Opis: локали стечајног дужник које се налазе у објекту пословних услуга у Параћину, у улици Томе Живановића бр. 34. уписаном у лист непокетности бр. 6421, К.О. Параћин као зграда бр. 1. на кат. парц. бр. 93/2, а уписани као пословни простор-једна просторија пословних услуга, означени бројем посебног дела 4, 15, 16 и 17, у приземљу објекта пословних услуга и бројем посебног дела 30, 31 на спрату објекта пословних услуга и и три недовршена локала која се налазе на првом спрату (високо приземље) пословно-занатског центра „Кусадак“, изграђеног на катастарској парцели бр. 12869/2, уписаном у лист непокретности бр. 4797, К.О. Кусадак, ванкњижно власништво

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 4.530.638,98 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 26.02.2019,Ime kompanije: ЈУГОРЕМЕДИЈА

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

Opis: Продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 3.813.531.357,07 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 18.02.2019,Ime kompanije: МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ

Продаја дела имовине стечајног дужника

Opis: Стечајни управник је по уплати депозита од стране заинтересованог купца дела имовине стечајног дужника и то непокретности у ул. Бранкова 30, Београд, започео законску процедуру продаје методом непосредне погодбе.

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 106.889.042,26 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 10.02.2019,Ime kompanije: АГРОСРЕМ

Продаја накнадно пронађене непокретне имовине стечајне масе „АГРОСРЕМ“ АД - у стечају

Opis: Продаја накнадно пронађене непокретне имовине стечајне масе „АГРОСРЕМ“ АД - у стечају -методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 257.125,21 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 01.02.2019,Ime kompanije: ПУТ

Пета продаја јавним надметањем

Opis: Продаја целокупне преостале имовине стечајног дужника разврстане у две имовинске целине

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 20.755.600,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 31.01.2019,Ime kompanije: ECO ORGANIC LIFE

Продаја непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем, товилиште и прасилиште са земљиштем

Opis: 1. Објекат пољопривреде-товилиште површине 1526 м2 које се налази на катастарској парцели 1701/5, уписано у листу непокретности број 2361 КО Јаково и земљиште површине 1526 м2 које се налази на катастарској парцели 1701/5, уписано у листу непокретности број 2361 КО Јаково, на коме је продавац Eco Organic Life доо у стечају носилац права својине са величином удела 1108/1525. 2. Објекат пољопривреде-прасилиште површине 1445 м2 које се налази на катастарској парцели 1701/6, уписано у листу непокретности број 2362 КО Јаково и земљиште површине 1445м2 које се налази на катастарској парцели 1701/6, уписано у листу непокретности број 2362 КО Јаково, на коме је продавац Eco Organic Life доо у стечају носилац права својине са величином удела 1055/1446. Почетна цена износи 35.907.607,00 РСД. Депозит за учешће у поступку продаје износи 14.363.042,00 РСД

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 71.815.214,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 31.01.2019,Ime kompanije: РАКЕТА-ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ

НАКНАДНО пронађена имовина

Opis: Пословни простор који се састоји од једне просторије пословних услуга, корисне површине 47м2 , у Ивањици, ул. Венијамина Маринковића бб (Робна кућа „Избор“), уписан у листу непокретности број 19 КО Ивањица, у приземљу стамбено-пословне зграде брoj 1 као број посебног дела 1, на улазу 2, изграђене на кат. пар. бр. 1344 КО Ивањица, на коме је стечајни дужник уписан као носилац права својине, облик својине друштвена, обим удела 1/1.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 3.924.768,00 RSD

Saznaj više
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014