Poslednje osvežavanje baze podataka: 21.09.2017 - 20:09


Prodaje

Od: Do:

Broj rezultata pretrage: 9.224


Datum otvaranja: 12.10.2017,Ime kompanije: АГРОУЉМА

прво јавно надметање

Opis: силос бр. 15., 16., 17. и 18. књижно власништво стечајног дужника, изграђени на кат. парц. 2874/1, К.О. Уљма, уписани у лист непокретности бр. 1676 капацитета 1000 тона са пратећом машинском опремом за пуњење и пражњење робе као и манипулацијом робе по силосним ћелијама, 2 надстрешнице код рампе са пријемним бункером (већа и мања), ванкњижно власништво стечајног дужника, земљише кат. парц. бр. 2000/4 уписано у лист непокретности бр. 2656, К.О. Уљма као ЊИВА 1 класе, површине 3 ара и 40 квм, земљише кат. парц. бр. 2963, уписано у лист непокретности бр. 2656, К.О. Уљма као ЊИВА 2 класе, површине 11 ара и 69 квм. оба књижно власништво стећајног дужника и девастиран објекат кланице изграђен без грађевинске дозволеза за који нема доказа да је у поступку легализације – озакоњења, површине цца 700 квм изграђен на кат. парц. бр. 2963, 2023/3 и 1367/1 К.О. Уљма

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 7.585.905,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 02.10.2017,Ime kompanije: ВУЛИЋ & ВУЛИЋ

Продаја прикупљањем понуда

Opis: продаја прикупљањем понуда покретне и непокретне имовине стечајног дужника на локацији Александрово-Мерошина сврстано у две имовинске целине

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 0,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 29.09.2017,Ime kompanije: ТОПЛАНА

Јавно надметаање

Opis: Прво јавно надметање за продају покретне имовине у власништву стечајног дужника

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 51.385.070,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 25.09.2017,Ime kompanije: ГП КОВАЧЕВИЋ

Прва продаја

Opis: Прва продаја методом јавног надметања

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 32.718.100,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 21.09.2017,Ime kompanije: ШАМОТ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА

Прва продаја - јавно надметање

Opis: Јединствена имовинска целина - зграда пословних услуга - објекат Робна кућа ( са припадајућом опремом ) и остале зграде -објекат Магацин, на кп. бр. 2364 ЛН 5768 КО Аранђеловац.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 18.810.000,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 14.09.2017,Ime kompanije: ЗВЕЗДА КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Друга продаја ЈН непокретне имовине

Opis: ДРУГА продаје непокретне имовине стечајног дужника груписане у две имовинске целине, методом јавног надметања, и то: 1. Имовинска целина I коју чине објекти у оквиру ИНДУСТРИЈСКОГ КОМПЛЕКСА „КОНФЕКЦИЈА ЗВЕЗДА“ у Крушевцу, у ул. Чолак Антина бр.1, уписани у ЛН бр.5072 на кп.бр.678 КО Крушевац; 2. Имовинска целина II коју чине објекти у оквиру ИНДУСТРИЈСКОГ ПОГОНА „ПОГЛЕД“ у селу Рибаре, уписани у ЛН бр.1198 на кп.бр.1588 КО Рибаре;

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 142.110.938,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 14.09.2017,Ime kompanije: БАНАЋАНКА ПРОМЕТ

Откуп стана досадашњег закупца

Opis: Предметни стан је бившој запосленој радници Снежани Ђорђевић из Панчева, са адресом пребивалишта Вељка Петровића 5/17 Панчево Одлуком Радничког савета предузећа на седници одржаној 14.12.1993. године додељен у закуп на неодређено време. На основу поменуте Одлуке радничког савета, Решењем бр. 1074 од 29.12.1995.г. ДП"Банаћанка"Панчево, правни предходник "Банаћанка промет"доо Панчево сада у стечају, именованој као запосленом лицу у овом предузећу додељује на коришћење у закуп на неодређено време једнособан конфоран стан на наведеној адреси. Наведеним решењем именована је обавезана да са ЈП"Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево закључи уговор о закупу. Именована је поднела захтев за откуп предметног стана уз који је приложила Одлуку РС, Решење 1074, Уговор о закупу стана број 109/96 од 08.07.1996.г. и ЛН бр.16440 К.О.Панчево. Увидом у В лист поменутог ЛН, установљено је да власник односно држалац није утврђен. Како је у члану 2 Уговора о закупу наведенео да је стан изграђен 1996. године и да га је куповином стекло предузеће ДП "Банаћанка" Панчево а због немогућности проналаска документације приступило се утврђивању права власништва над предметним станом судским путем. Правоснажно окончаном пресудом у корист стечајног дужника утврђено је власништво над предметним станом и исти је укњижен у СКН Панчево. Процену вредности је извршило ЈП"Градска стамбена агенција" Панчево у складу са Законом о становању. Како у овом стечајном поступку нема услова за формирање Одбора поверилаца стечајни судија је дао сагласност за откуп предметног стана у складу са поднетим захтевом извршеном проценом и Законом о становању.

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 1.372.693,31 RSD

Saznaj više
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014