.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: НЕОБУС
Mesto: Нови Сад
Datum objave oglasa: 18.02.2015
Datum prodaje: 06.03.2015
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 247.154.800,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ЈЕ СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК КАО ПРАВНО ЛИЦЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ 08008434 Најважнију имовину стечајног дужника чине: (1) НЕКРЕТНИНЕ - грађевински објекти изграђени на парцели бр. 441 К.О. Нови Сад IV, ул. Привредникова бр. 20 Нови Сад; (2) ОПРЕМА - машине, алат, канцеларијски намештај идр.; (3) ЗАЈ1ИХЕ - роба, ситан алат, недовршена производња идр. (4) НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се у петак, 06. марта 2015. године у 12,00 часова у просторијама стечајног дужника у Новом Саду, ул. Привредникова 20.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Нинослав Шимић
Telefon: 063/ 84-84-236 или (021) 6350-687.
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik