.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ХВ ПАРТНЕР
Mesto: Мала Босна
Datum objave oglasa: 22.09.2023
Datum prodaje: 26.10.2023
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Суботици, Посл.бр. Ст.43/2022 од 18.1.2023. године, које је постало правоснажно 31.1.2023. године и у складу са чланoвима 131., 132., 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09, 99/2011 - др.закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника „ХВ ПАРТНЕР“ ДОО Мала Босна - у стечају, Мала Босна, Суботичка, бр. 23 ОГЛАШАВА Прву продају имовине стечајног дужника методом јавног нaдметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник, Атила Хармат
Telefon: 064/28-29-425
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014