.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: БМ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 09.11.2022
Datum prodaje: 22.12.2022
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 208.333.170,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, 22.Ст.бр.517/12 од 29.01.2014.године, у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135., Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018) стечајни управник стечајног дужника ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКАТА О НЕКРЕТНИНАМА БМ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ Београд, Пожешка бр. 67а, МБ:20269022 ОГЛАШАВА Прву продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Драги Стевановић
Telefon: 064 8464 055
E-mail: dragi.stevanovic@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik