.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БМ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Place: Београд
Ad publication date: 09.11.2022
Sale date: 22.12.2022
Sale type: Auction
Beginning price: 208,333,170.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, 22.Ст.бр.517/12 од 29.01.2014.године, у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135., Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018) стечајни управник стечајног дужника ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКАТА О НЕКРЕТНИНАМА БМ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ Београд, Пожешка бр. 67а, МБ:20269022 ОГЛАШАВА Прву продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Драги Стевановић
Phone: 064 8464 055
E-mail: dragi.stevanovic@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014