Последње освежавање базе података: 30.01.2023 05:12
уторак,10.02.15 ТРОМЕСЕЧНИ ПИСАНИ ИЗВЕШТАЈИ О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Обавештење за стечајне управнике

1. Тромесечни извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Позивамо стечајне управнике да поступају у складу са законским и подзаконским актима који се односе на начин доставе, рок израде и доставе тромесечних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе (у даљем тексту: тромесечни извештаји) и да тромесечне извештаје достављају заједно са прилозима.

Према члану 29. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/09, 99/11- др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14), стечајни управник доставља тромесечне извештаје, у року од 20 дана од дана истека тромесечног периода:

стечајном судији

у писаном облику

одбору поверилаца

електронским путем

овлашћеној организацији

електронским путем

 Према одредбама Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом („Службени гласник РС“, број 13/10) – Националног стандарда број 4, стечајни управник доставља Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Тромесечне извештаје о току стечајног поступка и стању стечајне масе

у електронској форми

применом система за аутоматско вођење предмета и

електронско извештавање (ЕРС)

 

Стечајни управници су у обавези да тромесечне извештаје достављају искључиво у електронској форми применом ЕРС-а.

Уочено је да стечајни управници, поред доставе електронским путем, достављају извештаје и поштом, чиме стварају непотребне трошкове тј. обавезе стечајне масе.

Стечајни управници су такође у обавези да достављају потпуне тромесечне извештаје, који подразумевају и следеће прилоге:

Прилози се по могућности достављају електронским путем, али је исте могуће доставити и писменим путем.

Извештај стечајног управника о оствареним активностима је саставни део извештаја који се доставља путем ЕРС-а, док се извештај правног заступника о споровима и дневни изводе из банке за извештајни период достављају посебно.

Извештај правног заступника о споровима и дневне изводе из банке за извештајни период можете достављати на начин на који се достављају документа по пријему.

Документа која по пријему доставља Агенцији за лиценцирање стечајних управника, стечајни управник приоритетно доставља скенирана у електронској форми, при чему је одговоран за верност скениране копије оригинала, на мејл надлежног супервизора, а могу се достављати и писменим путем.

Недостављање потпуних тромесечних извештаја представља непоступање у складу са чланом 29. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/09, 99/11- др. закон, 71/12 – одлука УС и 83/14) и одредбама Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом – Националног стандарда број 4.

 

2. Објављивање огласа на интернет страни Агенције

Чланом 44. Закона о изменама и допунама Закона о стечају, уведена је обавеза да се огласи о продајама за које је изабрани начин продаје јавно надметање или јавно прикупљање понуда, објављују и на интернет страни Агенције, поред оглашавања у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије.

Позивамо стечајне управнике да, у случају из претходног става, шаљу огласе на мејл oglasi ради објаве на интернет страни Агенције, у законом предвиђеном року.

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014