.
Tuesday,10.02.15 ТРОМЕСЕЧНИ ПИСАНИ ИЗВЕШТАЈИ О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Obaveštenje za stečajne upravnike

1. Tromesečni izveštaji o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase

Pozivamo stečajne upravnike da postupaju u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji se odnose na način dostave, rok izrade i dostave tromesečnih izveštaja o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase (u dalјem tekstu: tromesečni izveštaji) i da tromesečne izveštaje dostavlјaju zajedno sa prilozima.

Prema članu 29. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“, br. 104/09, 99/11- dr. zakon, 71/12 – odluka US i 83/14), stečajni upravnik dostavlјa tromesečne izveštaje, u roku od 20 dana od dana isteka tromesečnog perioda:

stečajnom sudiji

u pisanom obliku

odboru poverilaca

elektronskim putem

ovlašćenoj organizaciji

elektronskim putem

Prema odredbama Pravilnika o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravlјanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS“, broj 13/10) – Nacionalnog standarda broj 4, stečajni upravnik dostavlјa Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika

Tromesečne izveštaje o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase

u elektronskoj formi

primenom sistema za automatsko vođenje predmeta i

elektronsko izveštavanje (ERS)

 

Stečajni upravnici su u obavezi da tromesečne izveštaje dostavlјaju isklјučivo u elektronskoj formi primenom ERS-a.

Uočeno je da stečajni upravnici, pored dostave elektronskim putem, dostavlјaju izveštaje i poštom, čime stvaraju nepotrebne troškove tj. obaveze stečajne mase.

Stečajni upravnici su takođe u obavezi da dostavlјaju potpune tromesečne izveštaje, koji podrazumevaju i sledeće priloge:

Prilozi se po mogućnosti dostavlјaju elektronskim putem, ali je iste moguće dostaviti i pismenim putem.

Izveštaj stečajnog upravnika o ostvarenim aktivnostima je sastavni deo izveštaja koji se dostavlјa putem ERS-a, dok se izveštaj pravnog zastupnika o sporovima i dnevni izvode iz banke za izveštajni period dostavlјaju posebno.

Izveštaj pravnog zastupnika o sporovima i dnevne izvode iz banke za izveštajni period možete dostavlјati na način na koji se dostavlјaju dokumenta po prijemu.

Dokumenta koja po prijemu dostavlјa Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, stečajni upravnik prioritetno dostavlјa skenirana u elektronskoj formi, pri čemu je odgovoran za vernost skenirane kopije originala, na mejl nadležnog supervizora, a mogu se dostavlјati i pismenim putem.

Nedostavlјanje potpunih tromesečnih izveštaja predstavlјa nepostupanje u skladu sa članom 29. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“, br. 104/09, 99/11- dr. zakon, 71/12 – odluka US i 83/14) i odredbama Pravilnika o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravlјanje stečajnom masom – Nacionalnog standarda broj 4.

 

2. Objavlјivanje oglasa na internet strani Agencije

Članom 44. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, uvedena je obaveza da se oglasi o prodajama za koje je izabrani način prodaje javno nadmetanje ili javno prikuplјanje ponuda, objavlјuju i na internet strani Agencije, pored oglašavanja u dva visokotiražna dnevna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije.

Pozivamo stečajne upravnike da, u slučaju iz prethodnog stava, šalјu oglase na mejl oglasi radi objave na internet strani Agencije, u zakonom predviđenom roku.


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik