.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: КОДЕКС
Mesto: Краљево
Datum objave oglasa: 14.04.2015
Datum prodaje: 14.05.2015
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Целина I непокретност: земљиште са комплетним грађевинским објектом за бетонску базу са звездом са 5 фракција и темељом за челични силос удаљена од пута Краљево – Чачак, Ибарска магистрала, 60-ак метара. Непокретност се састоји од КП 1879/2, 1879/96 и 1879/97 укупне површине 66.74 ара, лист непокретности 1158 КО Адрани. Пољопривредно земљиште, приватна својина, обим власништва 1/1. Целина II непокретност: Гаражно место број 5 у улици Цара Лазара број 8, површине 12 м2, КП 650/1 КО Краљево. Налази се у подземном делу стамбено пословног центра. Поступак укњижбе у току. Целина III непокретност: Гаражно место број 6 у улици Југ Богданова број 49, површине 13 м2, КП 356 КО Краљево. Налази се у подземном делу стамбено пословног центра. Поступак укњижбе у току. Целина IV покретне ствари: залихе по спецификацији 1 (грађевински материјал ставке по редном броју од 1 до 104, која се налази на пописном месту у Адранима и у дворишту закуподавца у Краљеву) и 2 (грађевински материјал ставке по редном броју од 1 до 30, који се налази на пописном месту у Адранима и у дворишту закуподавца у Краљеву). Целина V покретне ствари: канцеларијска опрема према пописној листи ставке од 1 до 16. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 14.05.2015. године у 13:00 часова у просторијама Привредног суда у Краљеву, улица Цара Душана број 41. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 11:00 до 12:50 часова, на истој адреси.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Мирко Петровић
Telefon: 064.32.44.577
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014