.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: УНИВЕРЗАЛ-ХОЛДИНГ
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 09.04.2015
Datum prodaje: 14.05.2015
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 20.297.146,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Имовинска целина бр. 1: Непокретна имовина-12 објеката, који се налазе у Лапову, Лапово село, у ул. Лава Толстоја бр. 15-17, на катастарској парцели 13676/1 К.О. Лапово, и то: 1. 4 објекта, постојећа на катастарској парцели бр. 13676/1 К.О. Лапово, уписана у лист непокретности бр. 7806, као зграде бр. 1, 3, 10 и 11, се налазе у приватној својини „Универзал-Холдинг“ а.д. у стечају из Београда, са обимом удела 1/1; 2. 8 објеката, постојећих на катастарској парцели бр. 13676/1 К.О. Лапово, уписаних у лист непокретности бр. 7806, као зграде бр. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 12, се налазе у државини „Универзал-Холдинг“ а.д. у стечају из Београда, са обимом удела 1/1. Катастарска парцела 13676/1, уписана у Листу непокретности 7806 К.О. Лапово, на којој се налазе предметни објекти, је површине 23.753,00m². Земљиште је власништво Републике Србије, а стечајни дужник „Универзал-Холдинг“ а.д. у стечају из Београда је уписан као носилац права коришћења, са обимом удела 1/1. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 14.05.2015. године у 12.00 часова на следећој адреси: Београд, ул. Мајке Јевросиме бр.51 (зграда „Универзал-Холдинг“ а.д. у стечају), VI спрат, канцеларија стечајног управника.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Раде Радуловић
Telefon: 063/350-408
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014