.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА "РУЛ" У СТЕЧАЈУ
Mesto: Лесковац
Datum objave oglasa: 10.04.2015
Datum prodaje: 12.05.2015
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 29.695.463,50
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

А) НЕПОКРЕТНОСТИ - Објекти које се налазе у Лесковцу, Моравска бб, постојеће на к.п. бр. 2105, уписане у лист непокретности бр. 137 КО Лесковац o Остале зграде – Производња и магацин на к.п.бр. 2105, површине 1.405 м2; o Гаража на к.п.бр. 2105, површине 1.856 м2; o Остале зграде - Магацин на к.п.бр. 2105, површине 408 м2; o Остале зграде – Магацин на к.п.бр. 2105, површине 74 м2; o Остале зграде – Зграда за пречишћавање воде на к.п. бр. 2105, површине 215 м2; o Остале зграде - Портирница на кп.бр. 2105, површине 10 м2; o Надстрешница на к.п.бр. 2105, површине 77 м2. Б) МАШИНЕ И ОПРЕМА - Према спецификацији у прилогу продајне документације. В) СИРОВИНЕ, АМБАЛАЖА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ - Према спецификацији у прилогу продајне документације. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 12.05.2015. године у 11:00 часова на адреси: Агенција за приватизацију РС, 11000 Београд, Теразије 23, 3. спрат. Регистрација учесника почиње у 9:00 часова а завршава се у 10:50 часова, 10 минута пре почетка јавног надметања, на истој адреси.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Павловић Никола
Telefon: 016/234-870 или 063/78-38-738
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014