.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ПАНОНИЈА
Mesto: Црепаја
Datum objave oglasa: 08.03.2024
Datum prodaje: 09.04.2024
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу решења Привредног суда у Панчеву Ст.бр.177/2011 од 25.03.2022.године, у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.) , стечајни управник стечајног дужника Стечајна маса ДОО „ПАНОНИЈА“ – у стечају из Црепаје, Трг ослобођења 9 Предмет продаје је продаја права у парници 31 П-175/2023-54 са пресудом донетом дана 30.11.2023.године и изјављеном жалбом. Укупна процењена вредност износи 7.111.952,00 динара. Депозит износи 1.422.391,00 динара. Процењенa вредност ниje минимално прихватљивa вредност, нити je на ма који други начин обавезујућa или опредељујућa за потенцијалног купца приликом одређивања висине понуде. Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Милорад Ћук
Telefon: 063/86-555-69
E-mail: cuk.milorad@yahoo.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik