.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: МИЋУН-ГРАДЊА
Mesto: Нови Сад
Datum objave oglasa: 21.11.2023
Datum prodaje: 21.12.2023
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 6.096.204,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Новом Саду, бр. Ст-43/2023 од 27.07.2023. године, које је постало правноснажно са даном 13.09.2023. године и у складу са одредбама члана 132. став 1 Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09, 99/2011 - др.закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), те националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Службени гласник Републике Србије, бр. 62/2018) стечајни управник стечајног дужника ДОО МИЋУН - ГРАДЊА НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ ОГЛАШАВА ПРВУ ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Љубомир Петров
Telefon: 063/512800
E-mail: petrov.ljubomir@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014