.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: АЗОТАРА ДОО
Mesto: Суботица
Datum objave oglasa: 22.09.2023
Datum prodaje: 26.10.2023
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 97.212.729,50
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.17/2014 од 12.03.2020. године, које је постало правоснажно 03.07.2020. године и у складу са чланoвима 131., 132., 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09, 99/2011 - др.закон, 71/2012 - одлука УС) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника „АЗОТАРА“ ДОО Суботица - у стечају, Суботица, Биково, бр. 33 ОГЛАШАВА Продају дела имовине стечајног дужника методом јавног нaдметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Атила Хармат
Telefon: 064/28-29-425
E-mail: officeharmat@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014