.
Thursday,14.12.23 dc

Obaveštenje – Digitalna imovina: Evidencija imalaca virtuelnih valuta

U cilјu unapređenja profesije stečajnih upravnika i u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, obaveštavamo vas o mogućnosti pristupa informacijama o digitalnoj imovini koje poseduje NBS u svojoj Evidenciji imalaca virtuelnih valuta i Registru imalaca virtuelnih valuta kao i o mogućnosti pristupa podacima Jedinstvenog registra sefova.

Naime, u Republici Srbiji od juna 2021. godine primenjuje se Zakon o digitalnoj imovini („Službeni glasnik RS“, br. 153/20 – u dalјem tekstu: Zakon), kojim je na sveobuhvatan način uređeno izdavanje digitalne imovine (virtuelnih valuta i digitalnih tokena) i pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom u Republici Srbiji, a uvedena je i obaveza licenciranja pružalaca tih usluga. U skladu sa Zakonom, Narodna banka Srbije je regulator i supervizor u oblasti virtuelnih valuta kao vrste digitalne imovine, dok je Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije regulator i supervizor u oblasti digitalnih tokena.

Na osnovu člana 85. Zakona, Narodna banka Srbije je uspostavila i vodi u elektronskom obliku Evidenciju imalaca virtuelnih valuta (u dalјem tekstu: Evidencija), koja sadrži podatke o pravnim licima i preduzetnicima koji su imaoci virtuelnih valuta. Podatke u Evidenciju dostavlјaju:

Pristup Registru imalaca virtuelnih valuta vrši se putem sledećeg linka: https://nbs.rs/sr_RS/ciljevi-i-funkcije/nadzor-nad-finansijskim-institucijama/digital-imo/reg_di/.

Evidencija sadrži identifikacione podatke pravnih lica i preduzetnika, kao i podatke o adresama virtuelnih valuta koje koriste (to su alfa numeričke oznake koje se odnose na javne kriptografske klјučeve), odnosno koje su koristili za izvršenje transakcija s virtuelnim valutama. Napominjemo da se u Evidenciji ne vode podaci o vrednosti izvršenih transakcija s virtuelnim valutama, niti o vrednosti virtuelnih valuta koje imalac virtuelnih valuta poseduje.

Podaci iz Evidencije nisu javni, ali pristup tim podacima, u skladu s članom 87. Zakona, omogućava se na osnovu odluke ili zahteva nadležnog suda. Takođe, u skladu s tačkom 10. stav 6. Odluke o bližim uslovima i načinu vođenja Evidencije imalaca virtuelnih valuta („Službeni glasnik RS“, br. 49/2021), podaci iz Evidencije koji se odnose na određenog imaoca virtuelnih valuta mogu se dostaviti tom imaocu, na osnovu njegovog zahteva ili zahteva zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, što podrazumeva i stečajnog upravnika koji je zakonski zastupnik stečajnog dužnika. Podaci se dostavlјaju na osnovu pismenog zahteva, u kojem se navodi osnov preuzimanja podataka, i koji može da se uputi u papirnoj formi (na adresu Narodne banke Srbije, Sektor za prinudnu naplatu, Kralјa Petra 12, Beograd) ili u elektronskoj formi (na imejl adresu: eivv@nbs.rs). Ako zahtev podnosi zakonski zastupnik imaoca virtuelnih valuta (npr. stečajni upravnik), potrebno je uz zahtev dostaviti očitan izvod lične karte ili kopiju pasoša zakonskog zastupnika i kopiju isprave kojom se dokazuje svojstvo zakonskog zastupnika (npr. rešenja kojim je imenovan kao stečajni upravnik).

Narodna banka Srbije nam ukazuje i na to da stečajni sud i stečajni upravnik, na isti način kao i kod Evidencije imalaca virtuelnih valuta, mogu, za potrebe stečajnih postupaka koje sprovode, ostvarivati i pristup podacima iz Jedinstvenog registra sefova, koji se odnose na pravna lica — korisnike sefova, a koji takođe nisu javno dostupni.


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik