.
Thursday,05.11.20

Elektronska baza sudske prakse

Obaveštavamo Vas da je Elektronska baza sudske prakse, razvijena u okviru projekta „EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“, dostupna preko adrese:

https://sudskapraksa.sud.rs

sudska

Elektronska baza podataka sudske prakse podržava odluke, pravna shvatanja, stavove i zaklјučke, kao i biltene sudske prakse sledećih sudova:

U toku prethodnih meseci Privredni apelacioni sud je u bazi učinio dostupnim veliki broj svojih odluka i pravnih shvatanja i dr. što će se nastaviti i u buduće.

Korisničko uputstvo za elektronsku bazu sudske prakse možete preuzeti ovde.

Najvažniji kriterijum za pretraživanje baze sudske prakse su deskriptori, odnosno klјučne reči. Deskriptori odluka, koji predstavlјaju standardizovanu nomenklaturu pravnih instituta, dramatično olakšavaju i ubrzavaju pronalaženje onih odluka u bazi sudske prakse koje se odnose na konkretan pravni institut ili pravnu situaciju.

Otvorena lista deskriptora baze sudske prakse Privrednog apelacionog suda objavlјena je na https://pa.sud.rs/sekcija/91/sudska-praksa.php i možete je preuzeti ovde.


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik