Последње освежавање базе података: 21.09.2021 06:01


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ETIHAD SQUARE PROPERTIES
Место: Београд
Датум објаве огласа: 18.06.2021
Датум продаје: 17.07.2021
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 1.364.048,64
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења Привредног суда у Београду 8.Ст.21/2020 од 09.03.2020. године, покренут је поступак стечаја над стечајним дужником ''ETIHAD SQUARE PROPERTIES'' D.О.О. У СТЕЧАЈУ Матични број: 21312428 ПИБ: 110182031,број Текући рачун: 170-0030033935001-47, који се води код Unicredit Bank Srbija A.D.-Beograd., истим Решењем Привредног суда у Београду од 24.08.2020.године, одређен је даљи ток поступка БАНКРОТСТВОМ , у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају (''Службени гласник Републике Србије'' број 104/2009, 99/2011., 71/2012) Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (''Службени гласник Републике Србије'' број 13/2010), стечајни управник, ОГЛАШАВА Продају непокретне имовине методом јавног прикупљања понуда. Отварање понуда одржаће се дана 17.07.2021.године у 12:15 часова ( 15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси Ул.Ваљевска бр.3 СТ-1А, 11030 Београд, у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника, представника понуђача и одбора поверилаца. Ако отварању понуда присуствује понуђач лично, потребно је да исти поседује и пружи на увид важећу личну карту или пасош. Услучају да понуђача заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја за заступање на јавном отварању писманих понуда. Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Горан Лабан
Контакт телефон: 063/288-139
Контакт е-маил: laban@maksnet.org
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014