Last database update: 21.09.2021 05:31


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ETIHAD SQUARE PROPERTIES
Place: Београд
Ad publication date: 18.06.2021
Sale date: 17.07.2021
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 1,364,048.64
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Београду 8.Ст.21/2020 од 09.03.2020. године, покренут је поступак стечаја над стечајним дужником ''ETIHAD SQUARE PROPERTIES'' D.О.О. У СТЕЧАЈУ Матични број: 21312428 ПИБ: 110182031,број Текући рачун: 170-0030033935001-47, који се води код Unicredit Bank Srbija A.D.-Beograd., истим Решењем Привредног суда у Београду од 24.08.2020.године, одређен је даљи ток поступка БАНКРОТСТВОМ , у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају (''Службени гласник Републике Србије'' број 104/2009, 99/2011., 71/2012) Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (''Службени гласник Републике Србије'' број 13/2010), стечајни управник, ОГЛАШАВА Продају непокретне имовине методом јавног прикупљања понуда. Отварање понуда одржаће се дана 17.07.2021.године у 12:15 часова ( 15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси Ул.Ваљевска бр.3 СТ-1А, 11030 Београд, у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника, представника понуђача и одбора поверилаца. Ако отварању понуда присуствује понуђач лично, потребно је да исти поседује и пружи на увид важећу личну карту или пасош. Услучају да понуђача заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја за заступање на јавном отварању писманих понуда. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Горан Лабан
Contact phone: 063/288-139
Contact e-mail: laban@maksnet.org
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014