.
среда,19.11.14 10v

III Део стручног испита за стечајне управнике

– познавање система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (EРС) –

Oбавештавају се кандидати који су положили усмени део испита у октобарском испитном року 2014. године, да ће обука за Систем за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (EРС) бити одржана у периоду од 24.11. до 12.12.2014. године.

Обука ће бити одржана у групама (група броји 12 полазника) и то: у периоду 24.11-28.11, 1.12-5.12. и 8.12-12.12. Обука траје 4 дана у времену од 09.00 до 15.00 часова. Петог дана обуке, вршиће се провера стеченог знања. Обука се одржава у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника, Кнеза Михаила 1-3, III спрат.

Кандидати ће бити благовремено обавештени о распореду обуке путем сајта Агенције и емаила.

Захтевани ниво знања за област коришћења система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање процењује се на основу знања и разумевања показаних током обуке кандидата за коришћење овог система, што се утврђује издавањем сертификата.

Обука из претходног става је обавезан саставни део стручног испита а спроводи је Агенција за лиценцирање стечајних управника.

Напомињемо да је присуство кандидата на обуци обавезно.

Кандидат који није добио сертификат о познавању захтеваног нивоа знања из области аутоматизованог вођења стечајних поступака и електронског извештавања има право да поново похађа обуку у првом наредном испитном року.

Ако кандидат ни у наредном року не положи усмени део испита или не добије сертификат о познавању захтеваног нивоа знања из области аутоматизованог вођења стечајних поступака и електронског извештавања сматра ће се да испит није положио.

На захтев кандидата, председник Комисије може одложити полагање обуке за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање за наредни испитни рок, ако је кандидат због болести или других оправданих разлога спречен да полаже испит.

Сматраће се да је кандидат који је положио писмени испит а није дошао на полагање усменог дела испита или на обуку за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање, одустао од полагања испита у целини, а резултати писменог дела испита биће поништени.


Developed by Belit d.o.o 2014