.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: КЛУЗ-СРЕМ
Place: Рума
Ad publication date: 16.03.2015
Sale date: 15.04.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 198,931,118.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Објекти уписани у ЛН 11968 КО Рума, и то : -зграда број 1, зграда пословних услуга фабричка зграда, улица Град, која се налази на катастарској парцели 6790, површине 4221м2, врста права својина, облик својине друштвена, обим удела 1/1; -зграда број 1, зграда пословних услуга,улица Индустријска, која се налази на катастарској парцели 6791, површине 160м2, врста права својина, облик својине друштвена, обим удела 1/1; -зграда број 2, зграда пословних услуга,улица Индустријска, која се налази на катастарској парцели 6791, површине 27м2, врста права својина, облик својине друштвена, обим удела 1/1; као и ванкњижни објекти: -магацин готове робе са везним делом и настрешницом, површине 950,00м2, изграђен на катастарској парцели 6791, ванкњижна својина; -магацин сировине са везним делом, површине 817м2, изграђен на катастарској парцели 6791, ванкњижна својина; -портирница са амбулантом и настрешницом, површине 124м2, изграђен на катастарској парцели 6791, ванкњижна својина; -електрорадионица и магацин ОНО, површине 90м2, изграђен на катастарској парцели 6791, ванкњижна својина; - лимена шупа, површине 24м2, изграђен на катастарској парцели 6791, ванкњижна својина; -радионица у анексу хале, површине 64м2, изграђен на катастарској парцели 6791, ванкњижна својина; - приступне саобраћајнице, платои, ограда, спољни развод инсталација, бруто површине 5000м2, изграђени на катастарској парцели 6791, ванкњижна својина. Гарсоњера уписана у ЛН 11713 КО Рума, и то: -гарсоњера у поткровљу, број 45, површине 27м2, у породичној стамбеној згради,Насеље «Игралиште» улаз Л-8, која се налази на катастарској парцели 1650/3, врста права својина, облик својине друштвена, обим удела 1/1. Предмет продаје је и покретна имовина која се налази у наведеним објектима, детаљније набројана у продајној документацији. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 15.04.2015. године у 12:15 часова у просторијама Агенције за приватизацију – Центар за стечај, ул.Теразије бр.23, III спрат, сала Симпо, Београд, у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника и уз присуство представника свих понуђача.

Contact info

Contact person: Повереник Василије Радосављевић
Phone: 064/889-45-02
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik