.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: СТЕЧАЈНА МАСА АС ИМПЕКС
Place: Нови Сад
Ad publication date: 13.03.2015
Sale date: 16.04.2015
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 76,925,698.82
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

I . Непокретна имовина: I.I. Објекти у рушевном стању који се налазе у Новом Саду, ул. Шумадијска бр.18, према упису: - Зграда графичке индустрије, број зграде 2, површине 348,00 м², изграђена на кат. парцели бр. 9328/1, уписана у Лист непокретности бр. 11643 К.О. Нови Сад I, објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1. - Зграда графичке индустрије, број згаде 4, површине 296,00 м² изграђена на кат. парцели бр. 9328/1, уписана у Лист непокретности бр. 11643 К.О. Нови Сад I, објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1. I.II. Три пословна простора и гаража, ванкњижно власништво, који се налазe у Новом Саду, ул. Шумадијска бр. 18, у оквиру стамбене зграде за колективно становање, објекат изграђен без одобрења за градњу, на кат. парцели бр. 9328/2, уписана у Лист непокретности бр.11643 К.О. Нови Сад 1, бр. зграде 2, површине 637 м², облик својине мешовита, врста права држалац, и то : -Пословни простор бр. 1–Ламела Б, површине 262,81 м2, сутерен; -Пословни простор бр. 2–Ламела Б, површине 74,79 м2, високо приземље; -Пословни простор бр. 3–Ламела А и Б, површине 101,78 м2, високо приземље; -Гаража–Ламела А, површине 11,06 м2, сутерен II . Покретна имовина : - Канцеларијски намештај и опрема –према спецификацији у продајној документацији; III. Потраживања и права - Потраживања и права / поверилачка овлашћења по основу уговора и судских поступака са активном легитимацијом стечајног дужника који су у току. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 16.04.2015. год. у 12:15 часова, (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси : Агенција за приватизацију РС- Одељење у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, V спрат, у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника.

Contact info

Contact person: Повереник Цицмил Мирољуб
Phone: 063/ 858-97-28
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik