.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: SONNY TRADE JSM
Place: Врање
Ad publication date: 09.03.2015
Sale date: 06.04.2015
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Целина 1- грађевински објекат 1.1. Зграда техничких услуга – магацин бр. 1, нето површина 661,21м2, у листи непокретности број 847 КО Бунушевац, на кат. парцели 167/2, означен број зграде 1, објекат има одобрење за градњу, уз припадајући плато (саобраћајницa) и грађевински материјал по спецификацији. Целина 2 – грађевински објекат 2.1. Зграда техничких услуга – магацин бр. 2 (магацин Бунушевац) нето површина 420,36 м2, у листи непокретности број 847 КО Бунушевац, на кат. парцели 167/2, означен број зграде 2, објекат има одобрење за употребу, уз припадајући плато (саобраћајницa), са опремом и робом по спецификацији. Целина 4 – Дрвна грађа у дашчицама, разних димензија 67,55м3, са палетама, по спецификацији Целина 5- Окрајци дрвне грађе у дашчицама разних димензија и парчићи дрвене грађе – 13,45m3. Јавно отварање понуда одржаће се дана 06.04.2015. године у 14:00 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси Привредни суд Лесковац - Судска јединица Врање, у Врању, III спрат, соба 42 (зграда Вишег суда у Врању), Краља Стефана Првовенчаног бр. 1, у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника и уз присуство представника свих понуђача.

Contact info

Contact person: Предраг Златановић, стечајни управник
Phone: 062/407-806
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik