.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: UNIVERZAL-HOLDING
Place: Београд
Ad publication date: 06.03.2015
Sale date: 07.04.2015
Sale type: Auction
Beginning price: 27,062,861.20
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Имовинска целина бр. 1: Непокретна имовина-12 објеката, који се налазе у Лапову, Лапово село, у ул. Лава Толстоја бр. 15-17, на катастарској парцели 13676/1 К.О. Лапово, и то: 1. 4 објекта, постојећа на катастарској парцели бр. 13676/1 К.О. Лапово, уписана у лист непокретности бр. 7806, као зграде бр. 1, 3, 10 и 11, се налазе у приватној својини „Универзал-Холдинг“ а.д. у стечају из Београда, са обимом удела 1/1; 2. 8 објеката, постојећих на катастарској парцели бр. 13676/1 К.О. Лапово, уписаних у лист непокретности бр. 7806, као зграде бр. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 12, се налазе у државини „Универзал-Холдинг“ а.д. у стечају из Београда, са обимом удела 1/1. Катастарска парцела 13676/1, уписана у Листу непокретности 7806 К.О. Лапово, на којој се налазе предметни објекти, је површине 23.753,00m². Земљиште је власништво Републике Србије, а стечајни дужник „Универзал-Холдинг“ а.д. у стечају из Београда је уписан као носилац права коришћења, са обимом удела 1/1. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 07.04.2015. године у 12.00 часова на следећој адреси: Београд, ул. Мајке Јевросиме бр.51 (зграда „Универзал-Холдинг“ а.д. у стечају), VI спрат, канцеларија стечајног управника.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Раде Радуловић
Phone: 063/350-408
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik